Go to Top

BIBLIOTEKA

Biblioteka je organizaciona jedinica Fakulteta u okviru koje se obavljaju sledeći poslovi: prikupljanje podataka o informacionim potrebama nastavnog i naučnog procesa, formiranje jedinstvene nabavne politike i raspodele fondova, nabavka, obrada, skladištenje i izdavanje na korišćenje bibliotečke građe, prikupljanje i čuvanje bibliotečke građe, prikupljanje i čuvanje diplomskih radova i doktorskih disertacija, odnosno doktorskih umetničkih projekata, prikupljanje i čuvanje crteža, grafičkih i ostalih radova studenata, prikupljanje i obrada podataka o objavljenim radovima nastavnika i saradnika, u skladu sa potrebama nastavnog, umetničkog i naučnog procesa, organizuje i realizuje usluge plasmana, prodaje knjiga i ostalog štampanog materijala, kao i audio-video izdanja u okviru Skriptarnice-knjižare u saradnji sa Službom za materijalno-finansijsko poslovanje, fotokopiranje materijala, u skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima kao i drugi poslovi iz delokruga rada Biblioteke.

 

 

 

  • ORGANI BIBLIOTEKE
  • FONDOVI
  • KATALOG
  • SKRIPTARNICA-KNJIŽARA
  • LINKOVI
 

Šef Biblioteke

 

Vesna Gagić

viši dipl. bibliotekar

018/522-396

vesnag@artf.ni.ac.rs

 

 

 

Bibliotekar informator i dokumentalista

Dr Vesna Crnogorac

viši dipl. bibliotekar

 

Knjižničar

Olga Brajković

viši knjižničar

 

Manipulant-daktilograf

Jelena Petrović

Biblioteka Fakulteta umetnosti od svog osnivanja 2002. godine i upisom u Registar visokoškolskih biblioteka, jula 2004. godine, stalno teži formiranju adekvatnog fonda namenjenog umetničkim delatnostima kao i usavršavanju bibliotečkog poslovanja. Biblioteka Fakulteta je organizaciona jedinica Fakulteta i namenjana je potrebama nastavnika, saradnika i studenata. Radom Biblioteke, po opštim smernicama Komisije za biblioteku i na osnovu Pravilnika o bibliotečkom poslovanju, rukovodi šef Biblioteke. Bibliotečki rad je u potpunosti automatizovan, od procesa nabavke, obrade do zaduživanja korisnika. Postoje sve vrste bibliotečkih katalog a pretraživanje je omogućeno i samim korisnicima preko kompjutera kroz više vrsta baza podataka.

Tako postoji:

  • Baza monografskih podataka (knjige, uxbenici i muzikalije);
  • Baza neknjižne građe (CD-i, ploče, audio i video kasete);
  • Baza časopisa.

U toku 2009. godine Biblioteka je postala punopravna članica udruženja IAML (International Association of Music Librarias) čime je omogućila redovno dobijanje časopisa Fontes Artis Musicae.

 

Uz print brojeva časopisa Communicationa Arts moguć je online pristup Communicationa Arts.

username: vesna.milosevic@datastatus.rs

password:FUNISBIBL

Biblioteka je od jula 2010. godine, u okviru TEMPUS projekta, postala punopravni član sistema COBISS, koji predstavlja jedinstveni virtuelni organizacioni model povezivanja biblioteka u bibliotečko-informacioni sistem sa uzajamnom katalogizacijom, bibliografsko-kataloškom bazom podataaka i lokalnim bazama podataka biblioteka učesnica. Fond Biblioteke kao i fondovi drugih biblioteka Uzajamnog kataloga Virtuelne biblioteke Srbije dostupni su preko Elektronskog kataloga NBS

Detaljnije o izdanjima Fakulteta umetnosti u Nišu možete pogledati na strani - Izdavački centar