Go to Top

ORGANI FAKULTETA

 • Savet fakulteta
 • Dekan i prodekani
 • Nastavno-umetničko-naučno veće
 • Izborno veće
 • Kolegijum
 

Organ upravljanja Fakultetom je Savet. Savet ima 19 članova od kojih 12 predstavnika Fakulteta koje bira Veće, iz reda nastavnog osoblja, 1 predstavnika Fakulteta, iz reda nenastavnog osoblja, koga bira Veće, na predlog zaposlenih u vannastavi, 3 predstavnika Studentskog parlamenta i 3 predstavnika koje imenuje Vlada Republike Srbije. Mandat članova Saveta traje tri godine.Mandat članova Saveta predstavnika studenata traje jednu godinu.

 

Članovi Saveta Fakulteta umetnosti u Nišu:
 • Mr Živić Bojan, redovni profesor, predsednik Saveta
 • Mr Erdelјanović Curk Slavica, redovni profesor, zamenik predsednika Saveta
 • Mr Donkov Perica, redovni profesor
 • Mr Ristić Aleksandra, redovni profesor
 • Mr Bratić Anđela, vanredni profesor
 • Dr Zdravić Mihailović Danijela, vanredni profesor
 • Spec. Veličković Igić Ana, vanredni profesor
 • Mr Stanisavlјević Zoran, vanredni profesor
 • Mr Tomić Dragan, vanredni profesor
 • Mijatović Miloš, vanredni profesor
 • Dr Nagorni Petrov Nataša, vanredni profesor
 • Nedelјković Milјan, docent
 • Micić Marko, šef Multimedijalnog centra
 • Anđela Stanković, student
 • Kristina Krsmanović, student
 • Vlada Republike Srbije još uvek nije imenovala svoja 3 predstavnika

DEKAN

Dekan Fakulteta

 

 

dr Suzana Kostić, redovni profesor

+381 18 245 379

suzanak@artf.ni.ac.rs

 

 

 

 

PRODEKANI

 

Prodekan za nastavu

 

 

dr Milena Injac, redovni profesor

+381 18 245 379

injac@artf.ni.ac.rs

 

 

Prodekan za umetničko-naučni rad

 

 

dr Danijela Stojanović, vanredni profesor

+381 18 245 379

danijela@artf.ni.ac.rs

 

 

Prodekan za kvalitet i međunarodnu saradnju

 

 

mr Katarina Đorđević, redovni profesor

+381 18 245 379

katarina@artf.ni.ac.rs

.

 

 

Student prodekan

Jovana Minić

studprod@artf.ni.ac.rs

 

 

Dekanat čine dekan i prodekani. Dekan Fakulteta predstavlja i zastupa Fakultet, upravlja Fakultetom, stara se o zakonitosti, primeni opštih akata Fakulteta, izvršavanju odluka organa Fakulteta i vrši druge poslove u skladu sa Statutom.

Dekanu u radu pomažu prodekan za nastavu, prodekan za umetničko-naučni rad, prodekan za kvalitet i međunarodnu saradnju i student-prodekan. Savetodavnu funkciju u upravljanju poslovima Fakulteta ima Kolegijum, savetodavno i operativno telo koje čine dekan, prodekani, šefovi departmana i sekretar Fakulteta.

Veće je najviši stručni organ Fakulteta i čine ga: dekan i prodekani, šefovi departmana, šefovi katedara na departmanu za muzičku umetnost, predstavnici departmana za likovne umetnosti i departmana za primenjene umetnosti. Dekan Fakulteta je predsednik NUN veća, po funkciji.

 

 

Sastav Nastavno-umetničko-naučnog veća:

 

 • Dr Suzana Kostić, redovni profesor
 • Dr Milena Injac, redovni profesor
 • Mr Katarina Đorđević, redovni profesor
 • Mr Aleksandra Ristić, redovni profesor
 • Mr Milјan Bjeletić, redovni profesor
 • Mr Zoran Kostić, redovni profesor
 • Mr Slavica Erdelјanović Curk, redovni profesor
 • Mr Perica Donkov, redovni profesor
 • Mr Bojan Živić, redovni profesor
 • Mr Jadranka Mišić Pejović, redovni profesor
 • Zoran Ilić, redovni profesor
 • Dr Danijela Stojanović, vanredni profesor
 • Dr Jelena Cvetković Crvenica, vanredni profesor
 • Dr Slobodan Radojković, vanredni profesor
 • Mr Zoran Stanisavlјević, vanredni profesor
 • Mr Vladimir Janković, vanredni profesor
 • Mr Igor Aleksić, vanredni profesor
 • Mr Ivan Novaković, vanredni profesor
 • Mr Dragan Jovanović, vanredni profesor
 • Mr Bratislav Bašić, vanredni profesor
 • Mr Lidija Uzelac, vanredni profesor
 • Spec. Ana Veličković Igić, vanredni profesor
 • Miloš Mijatović, vanredni profesor
 • Dr Nataša Nagorni Petrov, vanredni profesor
 • Dr Tijana Borić, docent
 • Milјan Nedelјković, docent
 • Mr Ivana Mirović, docent

Izborno veće čine nastavnici i saradnici koji su u radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Fakultetu. Dekan Fakulteta je predsednik Izbornog veća, po funkciji.

 

Kolegijum čine dekan, prodekani, šefovi departmana i sekretar Fakulteta. U radu Kolegijuma, po potrebi, mogu učestvovati i šefovi katedara i šefovi službi Sekretarijata Fakulteta.