Go to Top

STUDENTSKI PARLAMENT

Studentski parlament Fakulteta je organ Fakulteta preko koga studenti ostvaruju svoja prava i štite svoje interese na Fakultetu. Pravo da biraju i da budu birani u Studentski parlament imaju svi studenti Fakulteta, upisani na studije u školskoj godini u kojoj se vrši izbor. Mandat članova Studentskog parlamenta traje godinu dana.Rad Studentskog parlamenta je javan. Studentski parlament ima 5 (pet) članova. Studentski parlament bira članove Studentskog parlamenta Univerziteta u skladu sa Statutom i opštim aktom Univerziteta. Način i postupak predlaganja i izbora kandidata za članove Studentskog parlamenta uređuje se Statutom Studentskog parlamenta. Studentski parlament može se povećati za još jednog člana iz grupacije studenata sa posebnim potrebama ili iz reda studenata manjinskih grupa. Birački spisak utvrđuje Služba za nastavu i studentska pitanja Fakulteta i dostavlja ga Studentskom parlamentu i dekanu. Članu Studentskog parlamenta kome je prestao status studenta prestaje mandat danom prestanka statusa, a dopunski izbori se sprovode u roku od sledećih 15 dana.

 

Predsednik Studentskog parlamenta

Nikola Đorđević

+381 64 425 63 69

studparl@artf.ni.ac.rs

 

Potpredsednik

Vladimir Jelenković

+381 69 121 3993