Go to Top

O FAKULTETU

  • O FAKULTETU
  • ISTORIJAT
  • REČ DEKANA
 

Organizaciona struktura

Organizacionu strukturu Fakulteta umetnosti u Nišu čine sledeći departmani: Departman za likovne umetnosti, Departman za primenjene umetnosti i Departman za muzičku umetnost. Departman za muzičku umetnost čine katedre: Teorijski predmeti, Stručno-umetnički predmeti, Solfeđo, Klavir, Komplementarni klavir, Kamerna muzika, Gudački instrumenti, Duvački instrumenti, Gitara, harmoniku, Solo pevanje i Udarački instrumenti.

Nastavne i vannastavne aktivnosti realizuju se u okviru četiri centra Fakulteta umetnosti.

Izdavački centar realizuje izdavačku delatnost Fakulteta.

Centar za naučno-istraživački rad u umetnosti na Balkanu - Balkan Art Forum (BARTF) predstavlja organizacionu jedinicu Fakulteta u okviru koje se obavlja priprema i organizovanje istraživačkog rada na polju društveno- humanističkih nauka i polju umetnosti, organizovanje domaćih i međunarodnih naučnih skupova, usavršavanje nastavnih metoda u oblasti umetnosti, prikupljanje informacija o dešavanjima u kulturi i uspostavlja moderan, efikasan, racionalan i kreativan sistem upravljanja kulturom. Centar omogućava povezanost sa srodnim institucijama u razmeni naučnih, stručnih, poslovnih i umetničkih informacija.

Centar za doživotno učenje je organizaciona jedinica Fakulteta u okviru koje se kreira i organizuje stručni, umetnički i naučni kursevi iz svih oblasti umetnosti, nauke o umetnostima i metodike, u različitom trajanju, u skladu sa Statutom Fakulteta umetnosti u Nišu; Kreiraju, akredituju i održavaju seminari za stručno usavršavanje nastavnika, u skladu sa kriterijumima Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja i Zavoda za unapređenje vaspitanja i obrazovanja; Organizuju umetničke radionice, letnji programi, kolonije, kampovi i slične aktivnosti; Ostvaruje saradnja sa umetnicima i stručnjacima iz oblasti umetnosti, nauka o umetnostima i metodike iz Republike Srbije, regiona i sveta, radi sprovođenja zajedničkih programa doživotnog obrazovanja iz oblasti od interesa za Fakultet umetnosti u Nišu; Objavlјivanje publikacija i sprovođenje istraživanja iz oblasti doživotnog učenja, naročito o efikasnosti i svrsishodnosti doživotnog učenja, podržavanje aktivnosti studenata iz ove oblasti kao i drugi poslovi vezani za proces doživotnog učenja.

Multimedijalni centar organizovan je kao resurs savremenih servisa komunikacione i informacione tehnologije, čijom implementacijom se obezbeđuje novi kvalitet akademskom okruženju. Ovaj centar podržava akademsku zajednicu u prikupljanju i prenošenju stručnog znanja radi unapređenja obrazovanja i istraživanja u oblastima kulture, umetnosti i nauke. Raznovrsnim programima - koncertima, naučnim tribinama, scenskim, muzičkim, likovnim programima, multimedijalnim i interdisciplinarnim projektima - Centar pratiti nove tendencije u kulturi i umetnosti. Multimedijalni centar svoju delatnost obavlja u Koncertno-izložbenom prostoru u kojem postoji i Tonski studio sa savremenom opremom za snimanje i tonsku produkciju.

Računarsko-informacioni centar obezbeđuje tehničke preduslove za rad naučno-obrazovnog kadra i pruža podršku u realizaciji multimedijalnih prezentacija, video konferencija, informatičke edukacije, video streaminga i učenje na daljinu (Moodle internet platforma).

 

Obrazovna delatnost

Fakultet umetnosti Univerziteta u NIšu ima akreditovane sve studijske programe koji se trenutno izvode na Fakultetu, na: - studijskim programima osnovnih akademskih studija (Muzička teorija i pedagogija, Klavir, Gudački instrumenti, Duvački instrumenti, Solo pevanje, Gitara, Harmonika, Udarački instrumenti, Slikarstvo, Grafički dizajn) i - studijskim programima master akademskih studija (Muzička teorija i pedagogija, Izvođačkee umetnosti, Slikarstvo, Grafički dizajn).

 

Umetnička delatnost

Pored svoje primarne obrazovne delatnosti, koju već više od jedne decenije uspešno obavlja u oblastima muzičke, likovne i primenjene umetnosti, Fakultet umetnosti u Nišu kao jedina visokoškolska ustanova takvog tipa u jugoistočnoj Srbiji ima i veoma značajnu umetničku delatnost. Ona se kontinuirano odvija tokom čitave godine u vidu javnih koncerata i izložbi studenata, profesora i saradnika u Koncertno-izložbenom prostoru i drugim koncertnim i izložbenim prostorima u gradu.

Ostvarena je odlična saradnja sa kulturnim ustanovama u gradu: Niškim simfonijskim orkestrom, Narodnim pozorištem, Niškim kulturnim centrom, Studentskim kulturnim centrom, Galerijom savremene likovne umetnosti i Galerijom Art55, koja doprinosi raznovrsnosti i kvalitetu gradskog kulturnog i umetničkog života. Angažovanjem nastavnika i studenata uspešno su realizovani umetnički projekti: Betovenova IX simfonija na Letnjoj pozornici u okviru proslave 1700 godina Milanskog edikta (2013), opereta Johana Štrausa "Slepi miš" (2013), koja jee izvedena i na gostovanju u Narodnom pozorištu u Beogradu i opera Đoakina Rosinija "Seviljski berberin" (2015). Na ovaj način Fakultet je izuzetno doprineo obnavljanju operske scene u Nišu. Za misiju širenja i afirmisanja visokih umetničkih vrednosti Fakultet umeetnosti dobio je 2012. godine najviše gradsko priznanje, Nagradu 11. januar. Studenti i nastavnici Fakulteta učestvovali su na brojnim domaćim i međunarodnim referentnim muzičkim takmičenjima i likovnim konkursima, gde su osvajali prestižne nagrade i priznanja. Angažovanje eminentnih umetnika svetskog renomea za gostujuće profesore, kao što je pijanista Miša Dacić (Univerzitet u Mersinu, Turska, Internacionalna pijanistička akademija Majami, SAD) i permanentno održavanje majstorskih kurseva i radionica doprinose značajnom podizanju ugleda Fakulteta u Akademskoj zajednici. Među ovim saradnicima su svetski poznati violinista Nemanja Radulović i prof. dr Dimitrije Bužarovski koji su na predog Fakulteta umetnosti postali počasni doktori Univerziteta u Nišu.

 

Međunarodna saradnja

Važan aspekt obrazovne, umetničke i naučne delatnosti Fakulteta umetnosti u Nišu je međunarodna saradnja, ostvarena povezivanjem sa srodnim evropskim i svetskim univerzitetima. Fakultet je član Evropske lige obrazovnih umetničkih institucija (ELIA - Europian League of Institutes of Arts), Evropske Asocijacije Konzervatorijuma (AEC - Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen) i Internacionalne konfederacije akordeonista (C.I.A. - Confederation Internationalne des Accordeonites), realizovao je projekat razmene studenata sa Univerzitetom Jork iz Engleske (2013) i projekat "Melodies of Tolerance" sa Kočeli Univerzitetom i Art Nikomedijom iz Izmita, Turska (2013) kao i izložbene aktivnosti sa Univerzitetom "Sv. Kiril i Metodij" iz Velikog Trnova, Bugarska. Odličnu saradnju Fakultet ostvaruje i sa Fakultetom za muzičku umetnost Univerziteta "SV. Kiril i Metodij" iz Skoplja, Makedonija.

 

Naučnoistraživačka i izdavačka delatnost

Od posebnog značaja za fakultet je i akreditacija za naučnoistraživačku delatnost (NIO). U toku je i akreditovanje novog sstudijskog programa Udarački instrumenti na osnovnim i master akademskim studijama. U planu je i osnivanje Departmana za dramske umetnosti, kao i akreditovanje specijalističkih akademskih studija.

Fakultet je organizovao ;etiri naučna simpozijuma "Balkan Art Forum" sa međunarodnim učešćem, i idejom okupljanja eminentnih domaćih i inostranih teoretičara, pedagoga, umetnika i istraživača: "Umetnost i kultura danas" (2013), "Duh vremena i problemi interpretacije" (2014), "Kriza u umetnosti- umetnost u krizi" (2015). Nastavnici i saradnici Fakulteta prisutni su na brojnim naučno-stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu. U okviru Centra za naučnoistraživački rad u umetnosti pokrenuti su naučni projekti u saradni sa Centrom za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Nišu: Muzičko nasleđe, savremeno stvaralaštvo i obrazovanje ukusa i Tradicionlana estetska kultura. Izdavački centar Fakulteta objavljuje ediciju naučnih i stručnih pubikacija u kojoj je do sada štampano nekoliko monografija, priručnika i "Zbornik radova sa naučnog skupa BARTF 2013". U audio ediciji objavljeno je šest kompakt-diskova sa snimcima reprezentativnih dela svetske muzičke literature u interpretaciji studenata i nastavnika Fakulteta. Fakultet je izdavač umetničkog magazina "Aperto nuovo", a objavljen je i prvo broj časopisa "Artefact". U okviru međunarodnog naučnog časopisa Univerziteta u Nišu "Facta Universitatis", Fakultet umetnosti je pokrenuo ediciju "Visual Arts and Music".

 

 

FAKULTET UMETNOSTI U NIŠU osnovan je Odlukom Vlade Republike Srbije broj 022-13603/2002 od 03. oktobra 2002. godine (”Službeni glasnik RS” broj 64/2002). Fakultet je počeo sa radom 03. oktobra 2002. godine.

Odličnu osnovu za osnivanje samostalnog Fakulteta umetnosti u Nišu, pod okriljem Univerziteta u Nišu, predstavljalo je osnivanje Studijske grupe za likovne umetnosti i Studijske grupe za muzičku umetnost, 2000. godine, na Filozofskom fakultetu u Univerziteta Nišu.

Fakultet je osnovan kao visokoškolska obrazovno-umetnička ustanova čija je osnovna delatnost visoko obrazovanje iz oblasti likovnih, primenjenih i muzičke umetnosti. Na početku svog postojanja i rada Fakultet se suočio sa veoma teškim prostormim i materijalnim problemima. Navedenom Odlukom Vlade Republike Srbije o osnivanju Fakulteta umetnosti u Nišu za sedište Fakulteta određena je zgrada u Ulici kneginje Ljubice broj 10, tadašnja zgrade Više muzičke škole u Nišu.

Istom Odlukom Vlada je imenovanovala Privremeni savet Fakulteta, koji je činilo sedam članova, a koji je imao zadatak da stvori uslove za konstituisanje svih organa Fakulteta i postavi osnove budućeg rada i razvoja Fakulteta. Privremeni Savet je, do konstituisanja organa Fakulteta obavljao sve poslove iz nadležnosti Saveta Fakulteta, Nastavno-umetničko-naučnog veća i Izbornog veća Fakulteta predviđene tada važećim Zakonom o univerzitetu.

Privremeni savet Fakulteta umetnosti u Nišu činili su:

  • Prof. dr Dragan Žunić, dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu, predsednik;
  • Goran Ćirić, gradonačelnik Niša;
  • Prof. dr Igor Milovanović, prorektor Univerziteta u Nišu;
  • Prof. dr Vladimir Nešić, prodekan Filozofskog fakulteta u Nišu;
  • Slobodan Dejanović, direktor Više muzičke škole u Nišu;
  • Mr Suzana Kostić, docent Filozofskog fakulteta u Nišu;
  • Mr Dragoslav Đokić, generalni sekretar Univerziteta u Nišu.

Za vršioca dužnosti dekana Fakulteta Vlada Republike Srbije je Odlukom o osnivanju Fakulteta imenovala mr Đura Radonjića, vanrednog profesora Filozofskog fakulteta u Nišu.

Mr Suzana Kostić izabrana je za vršioca dužnosti prodekana za nastavu Fakulteta.

Rešenjem ministra prosvete i sporta Republike Srbije, broj 022-05-261/2002-04 utvrđeno je da Fakultet ispunjava kadrovske, prostorne i tehničke uslove za početak rada i obavljanje delatnosti četvorogodišnjih osnovnih studija na Odseku za muzičku umetnost i petogodišnjih osnovnih studija na Odseku za primenjene umetnosti i Odseku za likovne umetnosti. Privremeni savet je 22. oktobra 2002. godine, doneo Statut Fakulteta, Godišnji program rada Fakulteta, vršio ovlašćenja Izbornog veća i obavljao poslove iz nadležnosti Veća i Saveta Fakulteta.

Uspešnom realizacijom konkursa za izbor u zvanja nastavnika i saradnika i zasnivanjem radnog odnosa nastavnika i saradnika, stvoreni su uslovi za formiranje nastavnog kadra Fakulteta, a samim tim i za dalji rad i razvoj Fakulteta.

Akademske 2003/2004. godine upisana je prva generacija studenata Fakulteta umetnosti u Nišu.

Organi Fakulteta konstituisani su decembra 2003. godine, kada je Privremeni savet prestao sa radom.

Prof. mr Dragoslav Aćimović je, 2004. godine, na prvim izborima izabran za dekana, a nakon prvog mandata koji je prema tada važećem Zakonu o univerzitetu trajao dve godine, izabran još dva puta za dekana, kao redovni profesor, za mandatne periode od 01. oktobra 2006. godine do 30. septembra 2009. godine i od 01. oktobra 2009. godine do 30. septembra 2012. godine.

Nakon sprovedenog postupka izbora dekana Fakulteta, aprila tekuće godine, za dekana Fakulteta za mandatni period od 01. oktobra 2012. godine do 30. septembra 2015. godine, izabrana je dr Suzana Kostić, redovni profesor.

Saglasno Zakonu o visokom obrazovanju (”Službeni glasnik RS” broj 76/2005, 100/2007, 97/2008 i 44/2010), Savet Fakulteta je 02. novembra 2006. godine doneo Statut, a Senat Univerziteta u Nišu Odluku o usvajanju studijskih programa na osnovnim akademskim i master akademskim studijama. Fakultet je dobio akreditaciju za sve studijske programe osnovnih akademskih studija i master akademskih studija koji se trenutno izvode na Fakultetu.

U prvoj deceniji svog postojanja i rada Fakultet se intenzivno razvijao u svim segmentima koji čine jednu savremenu visokoškolsku ustanovu. Ipak, valja napomenuti da bi rezultati razvoja Fakulteta bili još značajniji i veći da je u godinama koje su za nama postojala povoljnija klima u smislu podrške jednom mladom Fakultetu koji pretenduje da se razvije u prestižnu visokoškolsku ustanovu. Pored toga, bilo je neophodno da pojedini subjekti, bez kojih Fakultet nije mogao sam da reši neke od gorućih problema, pokažu veći stepen razumevanja i odlučnosti, pre svega u pogledu rešavanja problema prostora za rad i pitanja finansiranja Fakulteta, posebno ako se uzmu u obzir veoma strogi standardi koje diktiraju zahtevi savremenog načina izvođenja nastave u polju umetnosti i standardi koje ustanova i studijski programi moraju ispuniti da bi bili akreditovani.

Trenutno je u radnom odnosu 95 nastavnika i saradnika i 23 zaposlena u vannastavi.

Na osnovnim akademskim studijama, diplomiralo je 707 studenata, dok je 57 studenata uspešno završilo master akademske studije.