Go to Top

dr Danijela Stojanović, vanredni profesor

dr Danijela Stojanović (1963), diplomirala je 1985. godine na Fakultetu muzičke umetnosti Univerziteta Sv. Kiril i Metodij u Skoplju na teorijskom odseku. Zvanje magistra umetnosti iz oblasti Kontrapunkta stiče 2003. na Fakultetu umetnosti u Prištini (sedište Zvečan). Doktorirala je na Departmanu za pedagogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu 2015. godine, sa temom Kontinuitet uspeha učenika i studenata u nastavi Kontrapunkta, čime je stekla zvanje doktora pedagoških nauka. Od 2003. godine radi na Fakultetu umetnosti Univerziteta u Nišu, na studijskom programu Opšta muzička pedagogija osnovnih akademskih studija na predmetu Kontrapunkt. Aktivna je u radu organa Fakulteta: šef Katedre za teorijske predmete, šef Odseka za muzičku umetnost,  član Komisije za akreditaciju, član Organizacionog odbora naučnog skupa BARTF, član Redakcijskog odbora časopisa Artefact, urednik Zbornika radova sa Drugog naučnog skupa Balkan Art Forum 2014 Umetnost i kultura danas: Duh vremena i problemi interpretacije, koordinator je na evropskom projektu EUROPE BALKAN MUSIC PROGRAM (2016-2019), a  trenutno je prodekan za umetnički i naučni rad. U cilju stručnog usavršavanja učestvuje na naučnim simpozijumima, a polje interesovanja je usmereno ka polifonoj analizi dela savremenog makedonskog kompozitora Stojana Stojkova i ka oblasti muzičke pedagogije. Kompletna bibliografija nalazi se na sajtu Univerziteta u Nišu.