Go to Top

dr Jelena Cvetković Crvenica, vanredni profesor

dr Jelena Cvetković Crvenica (1970) diplomirala je Opštu muzičku pedagogiju na FMU Univerziteta umetnoosti u Beogradu. Magistrirala je na Fakultetu umetnosti Univerzitetu u Prištini. Na Učiteljskom fakultetu u Vranju Univerziteta u Nišu 2012. godine. odbranila je doktorsku disertaciju Odnos savremene pedagogije prema podsticanju i razvijanju imanentnog sluha i recepcije. Pedagošku karijeru započela je 1994. godine u muzičkoj školi Stanislav Binički u Leskovcu. Na Fakultetu umetnosti u Nišu u zvanju vanredni profesor zadužena je za izvođenje nastave na osnovnim i master akademskim studijama za nastavni predmet Solfeđo i Metodika nastave solfeđa. U izdanju Fakulteta umetnosti u Nišu i  centra SANU, objavila je monografiju pod nazivom Imanentni sluh i recepcija muzike. Učesnik je naučnih skupova u Srbiji, Republici Srpskoj i Bugarskoj. Član je Društva predmetnih didaktičara Srbije. Autor je i moderator akreditovanog seminara ZUOV-a za stručno usavršavanje nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika u školskoj 2014/2015. i 2015/2016. godini. Recenzirala je udžbenike i priručnike, naučne radove u domaćim i međunarodnim časopisima i zbornicima. Pored profesionalnog angažovanja, društveno i umetnički je angažovana. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja. Područja interesovanja su joj: metodika nastave solfeđa u Srbiji, pedagoška nastavna praksa, udžbenička literatura za nastavni predmet Solfeđo u opšteobrazovnim i srednjim školama Srbije.