Go to Top

dr Nataša Nagorni-Petrov

dr Nataša Nagorni-Petrov (1962), diplimirala 1985. na Odseku za muzičku teoriju i pedagogiju, a magistrirala iz oblasti Harmonija sa harmonskom analizom - Osnovne karakteristike Debisijevog harmonskog mišljenja i bojenja u njegovim klavirskim preludijumima, pod mentorstvom prof.Stojana Stojkova 1997., na Fakultetu muzičke umetnosti u Skoplju. Trenutno priprema doktorsku disertaciju koju će braniti na Filozofskom fakultetu u Nišu. Pedagošku delatnost počinje 1987., radom na Višoj muzičkoj školi u Nišu, na predmetima Aranžiranje i Harmonija sa harmonskom analizom, i nastavlja na Fakultetu umetnosti u Nišu na predmetu Harmonija sa harmonskom analizom u zvanju docenta. Od 2006/07. angažovani je nastavnik na FILUM-u u Kragujevcu. Trenutno je u zvanju nastavnik stručnog predmeta. Učestvovala je na domaćim i inostranim naučnim skupovima (Beograd, Niš, Sokobanja, Banja Luka, Veliko Trnovo) na kojima je prezentovala autorske prikaze iz svoje uže stručne oblasti. Autor je Zbirki zadataka iz Harmonije: Dijatonika, 2000, VMŠ, Niš i Hromatika, 2008, Punta, Niš. Objavljeni radovi: Izbor tonaliteta i način moduliranja u klavirskim fantazijama kv 394, 396, 397 i 475 V. A. Mocarta, I simpozijum kompozitora, etnomuzikologa i muzičkih teoretičara, Sokobanja, 2005.); Uloga i značaj klavirske deonice u građi solo-pesama Franca Šuberta i Prisustvo folklornih elemenata u građi koncerta za klavir i orkestar A. Dvoržaka; Mađunarodni naučni skup „Dani Vlade Miloševića“, Banja Luka, 2007/8. Za zbornike u štampi priredila je radove na teme: Prikaz različitih lestvičnih struktura u građi koncerta za klavir i orkestar u Ge-duru Morisa RavelaPrikaz harmonskog dešavanja  u solo-pesmama ciklusa „Dichterliebe“ op.48 Roberta ŠumanaUloga hromatike u građi koncerta za klavir i orkestar op. 54 a-mol Roberta ŠumanaModulacioni plan Roberta Šumana u građi koncerta za klavir i orkestar u a-molu op.54Prisustvo celostepene lestvice u građi preludijuma „Jedra“ Kloda Debisija. Kadenca u protestantskom koralu J.S.Baha; Harmonski prikaz klavirske etide br.6 u es-molu op.10 Frederika Šopena; Zimsko putovanje – još jedan pogled na harmonsku strukturu solo-pesama  Franca ŠubertaLepa mlinarica – jedan pogled na harmonsku strukturu solo-pesama Franca Šuberta.