Go to Top

dr Slobodan Kodela, vanredni profesor

dr Slobodan Kodela (1964), studije na Teoretsko-pedagoškom odseku završio 1989. godine na Muzičkoj akademiji u Sarajevu, a magistrirao u Skoplju 2004. godine pod mentorstvom prof. B. Caneva. Doktorirao 2012. godine pod mentorstvom prof. dr Dimitrija Golemovića i prof. dr Stane Smiljković na Učiteljskom fakultetu u Vranju Univerziteta u Nišu. Pedagoški rad započeo kao profesor Solfeđa u srednjoj muzičkoj školi u Leskovcu, a potom nastavio na Višoj muzičkoj školi u Nišu. Na Fakultetu umetnosti radi od osnivanja. Trenutno je u zvanju vanrednog profesora za predmete Solfeđo na osnovnim, i Metodika nastave solfeđa na master akademskim studijama. Autor je priručnika-udžbenika:Solfeđo troglas, FU u Nišu, Studentski informativno-izdavački centar, Niš 2004, Solfeđo dvoglas, Fakultet umetnosti u Nišu, Niš 2009, koautor zbirke 300 Kanona, S. Dejanović, Slobodan Kodela (u štampi). Autor je radova prezentovanih na domaćim i međunarodnim naučnim skupovima, od kojih izdvajamo: Uticaj tradicionalne gradske pesme i novokomponovane narodne muzike na edukaciju mladih, Zbornik VI Pedagoškog foruma katedre za solfeđo, Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu, Beograd 2004,Vlijanieto na Šulverk vrz nastanuvanjeto i razvoj na Orfovata muzikoterapija so primeri od praktičnata rabota, Međunarodni simpozijum Struška muzička esen, Skopje 2005, Muzička memorija u nastavi solfeđa, V međunarodni simpozijum "Muzika u društvu", Muzikološko društvo FBiH, Muzička akademija u Sarajevu, Sarajevo 2006, Metodski postupci usmereni ka podsticanju stvaralačkih sposobnosti u nastavi solfeđa, Treći međunarodni simpozijum muzičkih teoretičara, pedagoga, muzikologa, etnomuzikologa i kompozitora, Sokobanja 2007, Rezultati istraživanja prisutnosti tradicionalne pesme u muzičkoj nastavi osnovne škole,VI Naučni skup, Pristup muzičkom delu, FU Niš 2012, Tradicionalna pesma u udžbeničkoj literaturi nastave solfeđa u osnovnim muzičkom školama, Banja Luka 2012; S. Kodela, D. Todorović, Srpski muzički identitet – kontinuirani spoj tradicije i savremenosti/Tradicionalni muzički izraz u nastavi muzike, Nauka i savremeni univerzitet, Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu 2012, Karakteristike dečjeg narodnog stvaralaštva niškog i leskovačkog krajaNaučni skup Vlado Milošević“: etnomuzikolog, kompozitor i pedagog“, Banja Luka: Akademija umjetnosti Univerziteta u Banja Luci i Muzikološko društvo Republike Srpske. Banja Luka 2013, S. Kodela, I. Nikolić, Podsticanje muzičkog potencijala kao polazište Metode maternjeg jezika, Skup: Savremene tendencije u nastavnim i vannastavnim aktivnostima na učiteljskim/pedagoškim Fakultetima, Učiteljski fakultet u Vranju 2013, Dragana Todorović, Slobodan Kodela, Sinergija opažanja, reprodukcije i muzičkog mišljenja u nastavi solfeđa, Naučni skup Vlado Milošević: etnomuzikolog, kompozitor i pedagog“, Banja Luka: Akademija umjetnosti Univerziteta u Banja Luci i Muzikološko društvo Republike Srpske. Banja Luka 2014, Igor Nikolić, Slobodan Kodela, Test muzičkog sluha Mikela Valentina – karakteristike i mogućnosti primene, Banja Luka 2014.