Go to Top

dr Srđan Marković, redovni profesor

dr Srđan Marković (1951), završio odsek za Istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1978. Magistrirao 1993. na istom fakultetu. Rad: Mediala i slikarstvo Leonida Šejke. Doktorirao 2002., takođe na Filozofskom fakultetu u Beogradu, sa tezom Decembarska grupa i njen doprinos srpskome slikarstvu šeste decenije. Radio u Narodnom muzeju u Leskovcu od 1979-2003. kao viši kustos istoričar umetnosti. Od 1993. predavač po pozivu za predmete Istorija umetnosti i Likovna poetika na Fakultetu umetnosti u Prištini, kasnije Zvečanu. Takođe, od 2003. gostujući profesor za predmet Istorija moderne umetnosti na Katedri za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici. Na Izbornom veću Filozofskog fakulteta u Nišu 2003. izabran u docenta za užu naučnu oblast Istorija umetnosti, a od juna iste godine radi na Fakultetu umetnosti u Nišu, i trenutno je vanredni profesor za predmete Istorija umetnosti i Likovna poetika. Od 2008. član Odbora za likovne umetnosti Matice srpske u Novom Sadu. Učestvovao u radu većeg broja naučnih skupova u zemlji i inostranstvu. Objavio devet knjiga iz oblasti istorije umetnosti i veliki broj likovno-kritičkih tekstova i prikaza knjiga iz oblasti likovnih umetnosti u časopisima Umetnost, Beograd, Umetnost – nova serija, Beograd, Likovni život, Beograd, Savremenik, Beograd, Delo, Beograd, Književna kritika, Beograd, Gradina, Niš, Naše stvaranje, Leskovac. Napisao veliki broj predgovora katalozima za izložbe slika, skulptura i grafika. Knjige: Leonid Šejka i mediala, Prosveta Niš 1993.; Svetomir Arsić Basara ili skulptura kao sudbina, SANU, Beograd 2004.; Decembarska grupa, Institut za Istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu- Iterprint, Beograd 2009.; Pavle Đokić, grafički dizajner i slikar, Zadužbina Nikolaj Timčenko, Leskovac, Interprint, Beograd 2012. Tekstovi objavljeni u inostranim i domaćim časopisima: Beograd 1960-poslednja izložba Decembarske grupe, Zbornik narodnog muzeja XVII/2, istorija umetnosti, Narodni muzej Beograd 2004.; Smisao zemlje - srednjovekovna duhovna vertikala u delima kosovsko-metohijskih umetnika, Zbornik: Srbi na Kosovu i u Metohiji, Odeljenje društvenih nauka SANU, knj. 26, Beograd 2006.; Zavičajna vertikala u slikarstvu Zorana Furunovića, ZLUMS 36 (Zbornik za likovne umetnosti Matice Srpske), Novi Sad 2008.g., str. 259-277; ХУДОЖНИК АНДРЕЙ БИЦЕНКО, ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО, АРХИТЕКТУРА И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ, СБОРНИК СТАТЕЙ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2008.; Живопись Леонида Шейки (от антиискусства – к философии всеединства), Славянский Алъманах 2011., Российская  академия наук, Moskva, Moskva 2012.; Prva srpska umetnička izložba u Somboru 1910. godine, Zbornik za likovne umetnosti Matice srpske 40, Novi Sad 2012.