Go to Top

Međunarodno studentsko takmičenje komplementarnog klavira

 • INFO
 • PRIJAVLJIVANJE / REGISTRATION
 • KONCERTI/ CONCERTS
 • PROGRAM TAKMIČENJA / COMPETITION PROGRAM
 • ORGANIZACIJA / ORGANIZATION
 • ŽIRI / JURY
 • REZULTATI / RESULTS
 • FOTO / PHOTO
 • ARHIVA / ARCHIVES
 

PROPOZICIJE

V MEĐUNARODNO STUDENTSKO TAKMIČENјE KOMPLEMENTARNOG KLAVIRA 26 - 28. maj 2017. godine

Opšte odredbe

1. V Međunarodno Studentsko takmičenje komplementarnog klavira je otvoreno za sve studente teorijskog odseka, kompozicije, dirigovanja, muzikologije, solo pevanja, harmonike i za učenike srednjih škola koji u nastavi imaju klavir kao uporedni predmet.

2. Organizator takmičenja je Fakultet umetnosti u Nišu

3. Takmičenje se održava u Koncertno-izložbenom prostoru Fakulteta umetnosti, ul. Knjaževačka br. 2a u Nišu

4. Cilј takmičenja je podsticanje motivacije i afirmacije mladih umetnika kao i podsticanje njihovih personalnih kreativnih potencijala kroz izvođaštvo

5. Prijave za učešće šalјu se poštanskim putem ili e-mail-om do 10.05.2017. godine na adresu organizatora takmičenja (za potvrdu datuma relevantan je poštanski pečat ili datum na e-mail-u). Uz prijavu je potrebno priložiti fotokopiju indeksa ili djačke knjižice, jednu kolor fotografiju (pogodnu za objavlјivanje, dimenzija kao za pasoš) i potvrdu o uplati kotizacije (vidi uputstvo u članu 21)

6. Raspored nastupa takmičara objavlјuje se unapred u brošuri, a satnicu i redosled nastupa određuju zaduženi članovi organizacionog odbora zavisno od broja učesnika u svakoj kategoriji

Propozicije takmičenja

7. Takmičenje se odvija u jednoj pretkategoriji i četiri kategorije: pretkategorija – učenici treće i četvrte godine srednje škole (trajanje programa do 10 minuta)

I kategorija - studenti prve i druge godine fakulteta (do 15 minuta) II kategorija - studenti treće i četvrte godine fakulteta (do 20 minuta) III kategorija – klavirska dua učenika treće i četvrte godine srednje škole (do 10 minuta) IV kategorija - klavirska dua studenata svih godina fakulteta (do 15 minuta) V kategorija – studenti master akademskih studija (do 15 minuta)

8. Program za takmičenje je slobodan u svim kategorijama. Takmičari izvode tri kompozicije iz različitih epoha i različitog karaktera. Studenti i učenici koji učestvuju na takmičenju sa autorskim delom, pored svoje kompozicije izvode još dve kompozicije iz različitih epoha i različitog karaktera po svom izboru. Izvođenje autorske kompozicije moze da traje i duže što kandidati obavezno prijavljuju organizatoru takmičenja.

9. Takmičenje je javno i program se izvodi napamet, osim za kategorije klavirskih dua u kojima je dozvoljeno izvođenje programa iz nota.

10. U svim kategorijama dopušteno je izvođenje pojedinih stavova iz sonata, svita i drugih cikličnih dela.

11. Organizuje se adekvatno medijsko praćenje čitave manifestacije, najpre putem interneta, a onda i klasičnim metodama izveštavanja (radio, lokalne televizijske stanice, RTS, štampa). Takođe, snimaju se nastupi svih učesnika na visokokvalitetnoj opremi.

Žiri

12. Takmičare ocenjuje žiri, sastavlјen od 3-5 renomiranih klavirskih pedagoga iz zemlјe i inostranstva. Članove žirija imenuje Takmičarski odbor.

13. Žiri dodelјuje prvu, drugu i treću nagradu u svim kategorijama kao i nagrade za autorska dela.

14. Žiri može dodeliti i specijalnu nagradu za najbolјe izvedeno delo.

15. Žiri može dodeliti i specijalnu nagradu za najbolјu autorsku kompoziciju.

16. Žiri može dodeliti nagradu profesoru sa najvećim brojem nagrađenih studenata.

17. Odluke žirija su konačne.

Ocenjivanje takmičara

18. Broj nagrada koje će žiri dodeliti u svakoj kategoriji nije ograničen.

19. Bodovanje učesnika vrši se tako što se ne uzimaju u obzir jedna najviša i jedna najniža ocena žirija, već se vrši sabiranje preostalih poena sa bodovnih lista i izračunava srednji broj bodova.

Potreban broj bodova za odgovarajuću nagradu je sledeći: Prva nagrada - 90 do 100 bodova Druga nagrada - 80 do 89,99 Treća nagrada - 70 do 79,99 Pohvala - 60 do 69,99

 

Prelazne i završne odredbe

20. Organizator će obezbediti vežbanje takmičarima kao i probu klavira na kojem će takmičar izvoditi takmičarski program.

21. Svi učesnici takmičenja i njihovi profesori dobiće diplomu o učešću.

22. Svi kandidati za takmičenje do 10.05.2017. godine uz prijavu dostavlјaju dokaz o uplati kotizacije. Uplata kotizacije vrši se na sledeći način: a) pojedinačni takmičari, kao i klavirska dua iz Srbije treba da izvrše uplatu u iznosu od 3.000 din. u korist Fakulteta umetnosti u Nišu, Žiro račun broj: 840-2012666-89, Poziv na broj: 742121-10, Svrha: uplata kotizacije za takmičenje b) takmičari i klavirska dua iz inostranstva uplaćuju 30 € u dinarskoj protivvrednosti po kursu NBS na dan uplate u korist Fakulteta umetnosti u Nišu. Broj deviznog računa, kao i upustvo za uplatu nalazi se u Prilogu 3. Svrha uplate: kotizacija za takmičenje.

23. Za sve dodatne informacije obratiti se na telefon: +381 (0)64 189 2781 (Milena Rajković), e-mail: fortepianomm@gmail.com

Organizator takmičenja Fakultet umetnosti u Nišu, Kneginje Ljubice br. 10, 18000 Niš info@artf.ni.ac.rs www.artf.ni.ac.rs

 

 

PROPOSITIONS

Fifth International Student Complementary Piano Competition 26 - 28 May 2017

General Provisions

1. The Fifth International Student Complementary Piano Competition is open to all students of the theoretical departments, composition, conducting, musicology, solo singing, accordion, as well as music high schools incorporating piano as a comparative subject.

2. The organizer of the competition is the Faculty of Arts in Niš.

3. The competition will be held in the Concert & Exhibition Hall of the Faculty of Arts of Niš (Knjaževačka no. 2a).

4. The aim of the competition is boosting of motivation and affirmation of young artists, as well as encouraging their personal creative potential through performance.

5. Applications for participation should be sent by mail or e-mail until 10th May 2017 to the organizer’s address (the postal stamp date will serve as evidence of compliance with the set deadline). The application should be forwarded together with the following enclosures: a xeroxed copy of the applicant’s index (student course and grade booklet), a color photograph suitable for publication (usual passport size) and a proof of payment of the registration fee (see instructions in Item 21).

6. The general schedule of performances shall be published in advance in a brochure, while the timetable and order of performances will be set by the members of the Organizing Committee, depending on the number of participants in each category.

COMPETITION RULES

7. The competition will be organized in one pre-category and four categories: Pre-category: third year pupils and fourth year pupils of music high schools (program duration up to 10 minutes)

Category I - First-year students and second year students of the Faculty (up to 15 minutes) Category II - Third year students and fourth year students of the Faculty (up to 20 minutes) Category III - Piano-duos of the third year pupils and fourth year pupils of music high schools (up to 10 minutes) Category IV - Piano-duos of all-years students of the Faculty (up to 15 minutes) Category V - Faculty students of master academic studies (up to 15 minutes)

8. The program is free in all categories. The competition propositions require playing of three compositions from different epochs and of different character. Students and pupils taking part in the competition with competitors’original author work, in addition to his own compositions, may perform two compositions from different epochs and different character of their own choice. Performing original author compositions can last longer than limited, which should be reported by candidates to the competition organizer.

9. The competition will be open to the general public, and the program will be performed without sheet music, except for the piano-duos category in which performing a program with sheet music is allowed.

10. Performance of certain movements from sonatas, suites and other cyclic forms will be allowed in all categories.

11. The organizer will provide adequate media coverage of the whole event, first via the Internet, and then using classical reporting methods (radio, local TV stations, the National Television, press). Also, performances of all participants will be recorded on the high-quality equipment.

The Jury

12. The contestants will be evaluated by a jury made up of 3-5 renowned piano teachers from the country and abroad. The Jury members will be appointed by the Competition Committee.

13. The Jury will award the first, second and third prize in all categories, as well as prize for the original author work.

14. The Jury may award a special prize for the best performed piece.

15. The Jury may also award a special prize for the best original author composition.

16. The Jury may also award a professor of the most awarded students.

17. Decisions of the jury will be final.

 

Evaluation of Competitors

18. The number of awards granted by the Jury per category is not limited.

19. The participants will not be evaluated on the basis of one highest and one lowest score, but on the basis of the median calculated by adding up the rest of the points from the scoring lists, and then by dividing that sum by the number of values.

The number of points required for the corresponding prize is as follows: First prize: 90 - 100 points Second prize: 80 - 89.99 Third prize: 70 - 79.99 Commendation: 60 - 69.99

Transitional and Closing Provisions

20. The organizer will ensure that all the participants are given appropriate opportunity to practice on the piano on which he/she will perform the competition program.

21. All the participants and their teachers will receive a certificate of participation.

22. All the candidates for participation in the competition should enclose evidence of payment of the registration fee with their application until 10.05.2017.

The registration fee will be as follows: a) 3,000 RSD for individual participants, as well as piano-duos from Serbia payable to the account of the Faculty of Arts in Niš, no: 840-2012666-89, reference number: 742121-10 (Purpose: Registration fee for the competition); b) 30 € in RSD for foreign participants and foreign piano-duos, equivalent at the exchange rate of National Bank of Serbia as of the day of payment for the foreign nationals; payable to the foreign currency bank account number of the Faculty of Arts in Niš, where all the payment instructions will be enclosed together with the application form (Details of payment: Registration fee for the competition)

23. Should you need any additional information, please contact us: phone +381 (0) 64 189 2781 (Milena Rajkovic), e-mail:fortepianomm@gmail.com

The contest organizer Faculty of Arts in Niš, Kneginje Ljubice 10, 18000 Niš info@artf.ni.ac.rs www.artf.ni.ac.rs

 

 

Za prijavu /For registration: 

 • Prijavni formular / Application form (preuzmite ovde / download here)
 • Skeniran indeks (prve dve strane i poslednji overeni semestar) / Index scan
 • Skenirana uplatnica ili potvrda o uplati / Deposit slip
 • Fotografija / Photo

 

Prijavu poslati na / Applications should be sent tofortepianomm@gmail.com

 

Rok za prijave je produžen do 15.05.2017. / Deadline for application is extended to 15.05.2017.

 

NAČIN PLAĆANJA / PAYMENT INSTRUCTIONS

 

Uplata kotizacije vrši se na sledeći način:

- takmičari iz Srbije treba da izvrše uplatu u iznosu od 3.000 din. u korist  Fakulteta umetnosti u Nišu,

Žiro račun broj: 840-2012666-89,

Poziv na broj:  742121-10

Svrha: uplata kotizacije za takmičenje

 

PAYMENT INSTRUCTIONS (pdf)

- foreign competitors should pay € 30 as per . (pdf instruction given above)

 

Za sve dodatne informacije obratiti se na telefon: +381 (0)64 189 2781 (Milena Rajković),

e-mail: fortepianomm@gmail.com

Petak/Friday 26.05.2017. 20h

 

Svečano otvaranje Takmičenja / The opening ceremony of the competition

Paris Tsenikoglou, klavir / piano

 

Program

L. v. Beethoven - Sonata in B-flat major, Op. 22

Allegro con brio

Adagio con molto espressione

Menuetto

Rondo: Allegretto

 

C. Debussy - Images II

Cloches à travers les feuilles

Et la lune descend sur le temple qui fut

Poissons d'or

 

I. Albéniz - From the Iberia I

Evocación

El Puerto

 

M. Ravel - Gaspard de la Nuit

Ondine

Le Gibet

Scarbo

 

Paris Tsenikoglou - BIO

SRB

“Paris Tsenikoglou je nesumnjivo jedan od najsjajnijih talenata svoje generacije” ocenio je Andreas Groethuysen. Višestruko nagrađivani grčki pijanista neprekidno dobija laskave ocene medjunarodne štampe o svojim nastupima i diskografiji. Süddeutsche Zeitung ga je opisao kao “božijeg miljenika” i “čudesno otkriće”. Rođen je 1989. u grčkom gradu Solunu. Prve časove klavira dobio je u svojoj osmoj godini, a samo tri godine kasnije izveo je klavirski koncert u D molu i Goldbergove varijacije Johana Sebastijana Baha. Sa 15 godina osvojio je prvu nagradu i diplomu za virtuoznost kao student Janisa Adamidisa na gradskom konzervatorijumu u Kateriniju. Na predlog svog profesora, nastavio je školovanje kao student 3. godine Univerziteta muzike i primenjenih umetnosti u Minhenu, u klasi profesora Franca Masingera. Diplomirao je 2012. godine i stekao ‘Umetničku pijanističku diplomu’ u klasi Prof. Tomasa Bekhelera. Tokom 2015. godine završio je Master "Piano Solo Training" kod Prof. Žaka Ruvijea na Univerzitetu Mocarteum u Salcburgu, gde sada specijalizira na postdiplomskim studijama. Pored ovoga, usavršavao se kod uglednih pijanista kao što su Marej Peraia i Andraš Šif. Priređivao je resitale i koncerte u Herkules sali Minhenske rezidencije, Prinčevskom teatru u Minhenu, u Teatru Pforchajm, sali biblioteke Polling, u Betovenovoj kući u Bonu i u velikoj sali Mocarteuma u Salcburgu. Kao solista, mnogo puta je nastupao sa Minhenskim simfonijskim orkestrom, kao i sa Bad Rajhenhal filharmonijom (Nedelja Mocarta 2012), Solunskim državnim simfonijskim orkestrom, orkestrom instituta Šandor Veg, Minhenskim univerzitetskim orkestrom, Niškim simfonijskim orkestrom, Badvajz južnoboemskom kamernom filharmonijom i drugima. Prezentirao je sve klavirske časove minhenskog Univerziteta muzike i izvođačkih umetnosti na nemačkom radiju i saradjivao na mnogim studijskim i ‘uživo’ snimanjima sa Bavarian Broadcasting Company. Prošle godine predstavio je CEUS Sistem Reprodukcije Bösendorfer fabrike klavira Sony Centru u Berlinu, u živom prenosu iz hangara 7 Red Bull-a u Salcburgu. Osvojio je važne nagrade, kao što su 1. nagrada Steinway Promotion Prize 2008 u Minhenu, 1. nagrada na Mocart klavirskom takmičenju 2012. na Mocarteum Univerzitetu u Salcburgu i 3. nagrada na međunarodnom klavirskom takmičenju na Rodosu 2014. Bio je stipendista Univerziteta muzike i izvođačkih umetnosti u Minhenu, Rotari kluba Munich-Martinsried, a od 2008. usavršava se kao stipendista fondacije nemačke nacionalne akademije. U martu 2013. Oehms Classics mu je objavio debitantski CD sa delima ‘Slike’ Kloda Debisija i 24 Šopenova preludijuma, koji je postigao veliki uspeh na najpopularnijim radijima klasične muzike.

 

ENG

He was born in 1989 in Thessaloniki, Greece. He only began taking piano lessons at the age of eight, but just three years later he performed the Piano Concerto in D Minor and the Goldberg Variations by J. S. Bach. At the age of 15 he obtained the Piano Diploma with 1st prize and distinction for virtuosity as a student of Yannis Adamidis at the Municipal Conservatory of Katerini. At the suggestion of his teacher, he continued his studies as a junior student at the University of Music and Performing Arts Munich with Prof. Franz Massinger (†). In 2012 he graduated with the Artistic Piano Diploma in the class of Prof. Thomas Böckheler. In 2015 he completed the Master "Piano Solo Training" with distinction with Prof. Jacques Rouvier at the University Mozarteum Salzburg, where he is now specializing in Postgraduate piano studies. Besides this, he received artistic guidance of renowned pianists like Murray Perahia and András Schiff. He gave recitals and concerts at the Herkulessaal of the Munich Residence, the Prinzregententheater in Munich, the Theater Pforzheim, the Bibliotheksaal Polling, the Beethoven-Haus Bonn and the Großer Saal of the Mozarteum in Salzburg. As a soloist, he performed repeatedly with the Munich Symphony Orchestra, as well as with the Bad Reichenhall Philharmonic (Mozart Week 2012), the Thessaloniki State Symphony Orchestra, the Sándor Végh Institute Orchestra, the Munich University Orchestra, the Niški Simfonijski Orkestar of Serbia, the South Bohemian Chamber Philharmonic Budweis and others. He represented all piano classes of the University of Music and Performing Arts Munich at the German Radio and he collaborated on many studio and live recordings with the Bavarian Broadcasting Company. Last year, he presented the CEUS Reproducing System of the Bösendorfer Piano Factory to the Sony Center Berlin in a live broadcast from the hangar-7 of Red Bull in Salzburg. He won important awards and prizes, such as the 1st Steinway Promotion Prize 2008 in Munich, the 1st Prize at the Mozart Prize Piano Competition 2012 of the Mozarteum University Salzburg and the 3rd Prize at the Rhodes International Piano Competition 2014. He was a scholarship holder of the University of Music and Performing Arts Munich, the Rotary Club of Munich-Martinsried and since 2008 he has been studying with a scholarship of the German National Academic Foundation. In March 2013 his debut CD with Images by Debussy and 24 Préludes by Chopin is released by Oehms Classics with great success on the most popular classical music radios.

Subota 27.5.2017.

 

Subota 27.5.2017.

 

Pretkategorija

 

10h

 

1. Sara Tasovac

Srednja muzička škola "Dara Čokorilo", Nikšić

III razred, Klasa: Milica Joković

Program

J. S. Bach - Partita c-moll BWV - Rondo

W. A. Mozart - Sonata u B-duru KV 333, I stav

E. Neupert - Etida h-moll

 

2. Jovana Tričković

Srednja muzička škola "Stanislav Binički" Leskovac

IV razred, Klasa: Pavle Šokac

Program

J. S. Bach - Preludium No 1, C dur

M. KLementi - Etida br.1 F-dur

J. Haydn - Sonate C-dur, I stav

 

 

I kategorija

 

10:30h

 

3. Ana Đorđević

Fakultet umetnosti u Nišu

Muzička teorija i pedagogija

I godina, Klasa: Milena Rajković

Program

J. S. Bach - Troglasna invencija g moll

F. Burgmüler - Etida op. 105 br.6

H. Villa Lobos - Chor No. 1

 

4. Danka Čović

Fakultet umetnosti u Nišu

Muzička teorija i pedagogija

I godina, Klasa: Nataša Cvetković

Program

J. S. Bach - Troglasna invencija E-dur br.6

E. Neupert - Etida A-dur br.10

F. Chopin - Prelude op. 28-15 “Raindrop“ Des-dur

 

5. Milica Keča

Akademija umetnosti u Novom Sadu

Muzička pedagogija

I godina, Klasa: Julija Bal

Program

S. Leopold Weiss - Svita d-moll, Allemande II. (arr. Julija Bal)

F. Joseph Haydn - Sonata c-moll, br. 33, I stav

M. Szyimanowska - Polonoise f-moll

M. Glinka - Varijacije na Rusku temu, a-moll

 

6. Nikolija Bogdanović

Fakultet umetnosti u Nišu

Muzička teorija i pedagogija

I godina, Klasa: Bisera Veljković

Program

J. S. Bach – Preludijum f-moll WTC 1

S. Rachmaninoff –etida d- moll „Zvona“

M. Glinka- Nocturno f-moll

 

7. Anastasija Dinić

Fakultet umetnosti u Nišu

Solo pevanje

I godina, Klasa: Milena Rajković

Program

J.S. Bach – Troglasna invencija No 11 (g-mol)

J. Sibelius – Etude op.76 No 2 (a-mol)

F. Chopin – Valse op.69 No 2 (h-mol)

 

 

12h

 

8. Andrea Đukić

Fakultet umetnosti u Nišu

Muzička teorija i pedagogija

II godina, Klasa: Milena Rajković

Program

J. S. Bach - French Suite in E flat major, Allemande and Sarabande  BWV 815

L. V. Beethoven - Sonata in F major, Op. 10 No. 2

F. Liszt - Etude in A minor, Op. 1 No. 2

 

9. Luka Zlatanović

Filološko–umetnički fakultet Univerziteta u Kragujevcu

Muzika u medijima

II godina, Klasa: Sanja Vukosavljević Milenić

Program

W. A. Mozart - Klavirska sonata B-dur

J. Brahms – Balada op. 118 br.3 g-moll

S. Rachmaninoff – Muzički momenat op. 16 br. 4 e-moll

 

10. Aleksandar Mitić

Fakultet umetnosti u Nišu

Muzička teorija i pedagogija

II godina, Klasa: Nenad Stošić

Program

J. S. Bach - Preludijum i Fuga d-moll WTC II

M. Moszkowski - Etida g-moll op.72 br.2

C. Debussy - Arabeska br.1

 

11. Sara Savović

Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu

Muzička pedagogija

II godina, Klasa: Miloš Pavlović

Program

J. S. Bach - Prelude and Fugue BWV 871, WTC II, c-moll

L. van Beethoven - Sonata op. 109, e- moll, I stav

C. Debussy - Prelude “Canope”

 

12. Vanja Savić

Fakultet umetnosti u Nišu

Muzička teorija i pedagogija

II godina, Klasa: Bisera Veljković

Program

J. S. Bach - Preludium i fuga g-mol, WTC1

F. Liszt - Etude no.12 b-mol

C. Debussy - Arabesque no.1

 

13. Alen Malkočević

Fakultet umetnosti u Nišu

Muzička teorija i pedagogija

II godina, Klasa: Dragan Jovanović

Program

J.S. Bach - Francuska svita br II, Sarabande i Air

F. Liszt - Etida op.1 no.4, d-minor

A. Ginastera - American prelude op.12 no.3: Creole Dance

 

 

13h

Žiriranje

 

 

14h

Pauza

 

 

II kategorija

 

17h

 

14. Alja Lapuh

Akademija za glasbo Ljubljana

Glasbena pedagogika

III godina, Klasa: Marta Kržič

Program

J. S. Bach: Preludij in fuga št. 6 v d-molu, WTK II

L. van Beethoven: Sonata op. 13 v c-molu, 1. stavek (Grave – Allegro di molto e con brio)

F. Schubert: Impromptu op. 90, št. 3 v Ges-duru

 

15. Ana Tomić

Fakultet umetnosti u Nišu

Muzička teorija i pedagodija

III godina, Klasa: Slobodanka Pajić

Program

J. S. Bach - Preludijum d-moll,DTK II

J. Haydn - Sonata D-dur,no.33

F. Chopin - Nocturno cis-moll

 

16. Monika Murić

Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu

Muzička pedagogija

III godina, Klasa: Jelena Đajić Levajac

Program

J. S. Bach – Alemanda iz Francuske svite br.1

L. V. Bethowen – Sonata op. 2 no.1 I stav

P. Glass – Etida br. 8

 

17. Nikola Petrović

Fakultet umetnosti u Nišu

Muzička teorija i pedagogija

III godina, Klasa: Nataša Cvetković

Program

J. S. Bach – Preludijum E dur-prva sveska

J. Sibelius – Etida op. 76 br. 2

V. A. Mozart – sonata kv330 – I stav

 

18. Predrag Minčić

Fakultet umetnosti u Nišu

Muzička teorija i pedagogija

III godina, Klasa: Bisera Veljković

Program

J S. Bach - Preludium f moll, II sveska dtk

M. Moszkowski - Etida op.91, Es-dur

F. Chopin - Mazurka g-moll op.24 No.1

 

19. Silvija Nešić

Fakultet umetnosti u Nišu

Muzička teorija i pedagogija

III godina, Klasa: Dragan Jovanović

Program

C. Czerny - Etida op 740. br.45

J. S. Bach - Preludium br.12, f-mol, druga sveska

T. Badarzewska - ,,Molitva jedne deve“

 

20. Vladica Mikićević

Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu

Kompozicija

III godina, Klasa: Jelena Đajić Levajac

Program

A. Scarlatti - Sonata u ef-molu, L. 281 K. 239

S. Rachmaninoff - Prelid u ha-molu, op. 32 br. 10

D. Despić - Humoristična etida op. 26 br. 2

Vladica Mikićević - Ekstatični prizori, muzički vitraž za solo klavir (autorska)

 

21. Nataša Mirković

Fakultet umetnosti u Nišu

Muzička teorija i pedagogija

III godina, Klasa: Nenad Stošić

Program

J. S. Bach - Preludium XII f-moll

C. Czerny - Etude a-moll

W. A. Mozart - Sonata No.311 D-dur

 

 

V kategorija

 

19:30h

 

22. Alina Kolomiets

Akademija za glasbo Ljubljana

Zborovsko Dirigiranje

Master akademske studije, Klasa: Marta Kržič

Program

J. S. Bach - 1 WTK Preludij in Fuga d-moll

L. van Beethoven - Klavir sonata № 8. Op.13

II Adagio Cantabile

III Rondo

S. Raсhmaninoff - Elegija op.3 №1 es moll

 

23. Kristina Cotič

Akademija za glasbo Ljubljana (Muzićka akademija)

Glasbena pedagogika

Master akademske studije, Klasa: Marta Kržić

Program

J. S. Bach - Prelude and fugue št. 15, WTK 2, G-dur

L. v. Beethoven - Sonata, op. 10, št. 3, D-dur, 1.stavek

S. Rachmaninoff - Moments musicaux, op. 16, št. 3. (h-mol) in 4. (e-mol)

 

 

Nedelja 28.5.2017.

 

Nedelja 28.5.2017.

 

II kategorija

 

10h

 

24. Aleksandra Šuntić

Akademija umetnosti, Novi Sad

Muzička pedagogija

IV godina, Klasa: Julija Bal

Program

J. S. Bach - Francuska svita broj 6- Alemanda

W. A. Mozart - Sonata KV333- 1.stav

A. Skrjabin - Prelid op11 br12

A. I. Dyubyuk - Varijacije na temu iz ruske pesme „Vdol' po ulice metelica metet“

 

25. Dragan Maksimović

Fakultet umetnosti u Nišu

Muzička teorija i pedagogija

IV godina, Klasa: Slobodanka Pajić

Program

J S. Bach - Preludium c-moll No.2

F. Chopin - Etida f-moll op. 25 No.2

L. van Beethoven - Patetična sonata No.8 op. 13 II stav Adagio cantabile

 

26. Jelena Milosavljević

Fakultet umetnosti u Nišu

Opšta muzička pedagogija

IV godina, Klasa: Milena Rajković

Program:

P. Glass - Etude No.20

J. S. Bach - Praeludium XII BWV 857

C. Debussy - Reverie

 

27. Maša Đuričić

Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu

Muzička pedagogija

IV godina, Klasa: Miloš Pavlović

Program

J S. Bach - Preludium i fuga DTK II

L. van Beethoven - Sonata f-moll op.10

C. Saint Saens - Etida 4 Br.1 op.52, I stav

 

28. Vladimir Jelenković

Fakultet umetnosti u Nišu

Opšta muzička pedagogija

IV godina, Klasa: Nenad Stošić

Program

E. Neupert - Etude no. 12

J. S. Bach - French Suite no. 2

H. Zimmer - Interstellar Suite – arr. Vladimir Jelenković

 

 

11:30h

Žiriranje

 

 

IV kategorija

 

12:30h

 

29. Magdalena Bogdanović i Anđela Lekić

Filološko–umetnički fakultet Univerziteta u Kragujevcu

Muzika u medijima / Solo pevanje

III godina, Klasa: Aleksandra Radenković

Program

W. A. Mozart - Sonata za 4 ruke u B-duru KV 358, I stav

P. I. Tchaikovsky arr. Rachmaninoff za 4 ruke -  Valcer iz baleta "Uspavana lepotica"

E. Satie - "Način započinjanja" iz "Tri komada u formi kruške"

 

30. Jelena Milosavljević i Vladimir Jelenković

Fakultet umetnosti u Nišu

Opšta muzička pedagogija

IV godina, Klase: Milena Rajković / Nenad Stošić

Program

C. Debussy - Epigraph Antique no.1

M. Moszkowski - Nouvelles Espagnoles Dances no.2

 

31. Vanja Savić i Nikolija Bogdanović

Fakultet umetnosti u Nišu

Muzička teorija i pedagogija

I i II godina, Klasa: Bisera Veljković

Program

G. Ligeti – Sonatina B-dur, I, II i III stav

E. Grieg – Peer Gynt Suite No.1, I i III stav

 

32. Anastasija Dinić i Stefan Veljković

Fakultet umetnosti u Nišu

Solo pevanje / Muzička teorija i pedagogija

I godina / III godina, Klasa: Milena Rajković

Program

G. Gershwin - Prelude 1 B-dur; Prelude 2 cis-moll. – za dva klavira

J.S.Bach – Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit – za četiri ruke

 

 

13:30h

Žiriranje

 

 

15:00

Dodela diploma i završni koncert nagrađenih studenata

Organizacija Takmičenja / Competition Organization

 

KOORDINATOR TAKMIČENJA / COMPETITION COORDINATOR

Milena Rajković, docent

 

DIREKTOR TAKMIČENJA / COMPETITION DIRECTOR

Prof. dr Suzana Kostić

Dekan Fakulteta umetnosti u Nišu / Dean of Faculty of arts, Niš

 

SEKRETAR TAKMIČENJA / COMPETITION SECRETARY

Bisera Veljković, vanredni profesor

Slobodanka Pajić, docent

 

TAKMIČARSKI ODBOR / COMPETITION COMMETEE

Milena Rajković, predsednik odbora / chairman

Bisera Veljković, član / memeber

Slobodanka Pajić, član / memeber

Dragan Jovanović, član / memeber

Dragan Tomić, član / memeber

Nataša Cvetković, član / memeber

Marko Micić, član / memeber

Frank Peters

SRB

Frank Peters je studirao na Konzervatorijumu van Amsterdam u klasi profesora Jana Wijna gde je i diplomirao sa najvišim ocenama. Dodatno se usavršavao kod kod poznatih pedagoga kao što su Peter Feuchtwanger, Elizabeth Leonskaja, Gyorgy Sebök, Hans Leygraf i Boris Berman. Nakon pobede na holandskom Nacionalnom Berlage takmičenju 1985., Frank Peters je nastupao u svim glavnim holandskim koncertnim dvoranama. Priredio je mnogo radio resitala, koncertirao u svim drzavama Evrope, u Rusiji, SAD, Kini, Australiji i svirao kao solista sa Radijskim filharmonijskim orkestrom, Radio simfonijskim orkestrom, Rezidencijalnim orkestrom, Haškim i Arnhemškim Simfonijskim Orkestrom, izvodeći klavirske koncerte Baha, Betovena, Ravela, Šostakoviča, Rahmanjinova, Prokofjeva, Schnittkea i Hane Kulenty. Bio je pobednik Internacionalnog Eduard Flipse takmičenja u Roterdamu, gde je takođe bio nagrađen specijalnom nagradom holandske štampe. Godine 1992.bio je pobednik na Internacionalnom takmičenju Prokofiev u Sankt Petersburgu. Frank Peters se pored ostalog pojavljivao i na holandskoj televiziji,izvodeći Rahmanjinov prvi klavirski concert . Godine 1996. bio je nominovan za ‘nagradu kulture’ holandskog nacionalnog emitera. 2003. priredio je evropsku premijeru Sorabjinog izuzetno komplikovanog klavirskog kvinteta sa Belgijancem Quatuorom Danelom, a 2006.svetsku premijeru trećeg solističkog koncerta Hane Kulenty, koji je Hana posvetila njemu. Danas je Frank Peters professor klavira na Konzervatorijumu van Amsterdam i ArtEZ konzervatorijumu u Arnhemu i Zwolleu. Izdao je veći broj CD-a sa delima savremene muzike i kompozicijama holandskih I belgijskih kompozitora. Član je Hexagon ansambla i Ansambla MP21. Često drži masterklasove u Francuskoj, Belgiji I Kini.

ENG

Frank Peters studied at the Conservatorium van Amsterdam with Jan Wijn and graduated with highest distinction. Additionally, he took masterclasses with Peter Feuchtwanger, Elizabeth Leonskaja, Gyorgy Sebök, Hans Leygraf and Boris Berman. After winning the Dutch national Berlage Competition in 1985, Frank Peters has performed in all major Dutch concert halls. He has given many radio recitals, concertized in all countries of Europe, Russia, the U.S.A., China and Australia and has played as a soloist with the Radio Philharmonic Orchestra, Radio Symphonic Orchestra, the Residential Orchestra The Hague and the Arnhem Symphony Orchestra, performing piano concertos of Bach, Beethoven, Ravel, Shostakovich, Rachmaninov, Prokofiev, Schnittke and Hanna Kulenty. He was prizewinner of the International Eduard Flipse Competition in Rotterdam, where he was also rewarded the special prize of the Dutch press. In 1992 he was prizewinner of the International Prokofiev Competition in Saint Petersburg. Frank Peters has also appeared on Dutch television with a performance of Rachmaninovs first piano concerto. In 1996 he was nominated for the Culture Prize of the Dutch National Broadcasting Cooperation. In 2003 he gave the European première of Sorabji’s extremely complicated piano quintet with the Belgium Quatuor Danel and in 2006 the world première of Hanna Kulenty’s 3rd piano concerto which she dedicated to him. At this moment Frank Peters is professor piano at the Conservatorium van Amsterdam and the ArtEZ conservatory in Arnhem and Zwolle. He made various CD recordings with contemporary music and compositions of Dutch and British composers. Frank is a member of the Hexagon Ensemble and Ensemble MP21. Frank Peters gives frequently masterclasses in France, Belgium and China.

Paris Tsenikoglou

SRB

“Paris Tsenikoglou je nesumnjivo jedan od najsjajnijih talenata svoje generacije” ocenio je Andreas Groethuysen. Višestruko nagrađivani grčki pijanista neprekidno dobija laskave ocene medjunarodne štampe o svojim nastupima i diskografiji. Süddeutsche Zeitung ga je opisao kao “božijeg miljenika” i “čudesno otkriće”. Rođen je 1989. u grčkom gradu Solunu. Prve časove klavira dobio je u svojoj osmoj godini, a samo tri godine kasnije izveo je klavirski koncert u D molu i Goldbergove varijacije Johana Sebastijana Baha. Sa 15 godina osvojio je prvu nagradu i diplomu za virtuoznost kao student Janisa Adamidisa na gradskom konzervatorijumu u Kateriniju. Na predlog svog profesora, nastavio je školovanje kao student 3. godine Univerziteta muzike i primenjenih umetnosti u Minhenu, u klasi profesora Franca Masingera. Diplomirao je 2012. godine i stekao ‘Umetničku pijanističku diplomu’ u klasi Prof. Tomasa Bekhelera. Tokom 2015. godine završio je Master "Piano Solo Training" kod Prof. Žaka Ruvijea na Univerzitetu Mocarteum u Salcburgu, gde sada specijalizira na postdiplomskim studijama. Pored ovoga, usavršavao se kod uglednih pijanista kao što su Marej Peraia i Andraš Šif. Priređivao je resitale i koncerte u Herkules sali Minhenske rezidencije, Prinčevskom teatru u Minhenu, u Teatru Pforchajm, sali biblioteke Polling, u Betovenovoj kući u Bonu i u velikoj sali Mocarteuma u Salcburgu. Kao solista, mnogo puta je nastupao sa Minhenskim simfonijskim orkestrom, kao i sa Bad Rajhenhal filharmonijom (Nedelja Mocarta 2012), Solunskim državnim simfonijskim orkestrom, orkestrom instituta Šandor Veg, Minhenskim univerzitetskim orkestrom, Niškim simfonijskim orkestrom, Badvajz južnoboemskom kamernom filharmonijom i drugima. Prezentirao je sve klavirske časove minhenskog Univerziteta muzike i izvođačkih umetnosti na nemačkom radiju i saradjivao na mnogim studijskim i ‘uživo’ snimanjima sa Bavarian Broadcasting Company. Prošle godine predstavio je CEUS Sistem Reprodukcije Bösendorfer fabrike klavira Sony Centru u Berlinu, u živom prenosu iz hangara 7 Red Bull-a u Salcburgu. Osvojio je važne nagrade, kao što su 1. nagrada Steinway Promotion Prize 2008 u Minhenu, 1. nagrada na Mocart klavirskom takmičenju 2012. na Mocarteum Univerzitetu u Salcburgu i 3. nagrada na međunarodnom klavirskom takmičenju na Rodosu 2014. Bio je stipendista Univerziteta muzike i izvođačkih umetnosti u Minhenu, Rotari kluba Munich-Martinsried, a od 2008. usavršava se kao stipendista fondacije nemačke nacionalne akademije. U martu 2013. Oehms Classics mu je objavio debitantski CD sa delima ‘Slike’ Kloda Debisija i 24 Šopenova preludijuma, koji je postigao veliki uspeh na najpopularnijim radijima klasične muzike.

ENG

He was born in 1989 in Thessaloniki, Greece. He only began taking piano lessons at the age of eight, but just three years later he performed the Piano Concerto in D Minor and the Goldberg Variations by J. S. Bach. At the age of 15 he obtained the Piano Diploma with 1st prize and distinction for virtuosity as a student of Yannis Adamidis at the Municipal Conservatory of Katerini. At the suggestion of his teacher, he continued his studies as a junior student at the University of Music and Performing Arts Munich with Prof. Franz Massinger (†). In 2012 he graduated with the Artistic Piano Diploma in the class of Prof. Thomas Böckheler. In 2015 he completed the Master "Piano Solo Training" with distinction with Prof. Jacques Rouvier at the University Mozarteum Salzburg, where he is now specializing in Postgraduate piano studies. Besides this, he received artistic guidance of renowned pianists like Murray Perahia and András Schiff. He gave recitals and concerts at the Herkulessaal of the Munich Residence, the Prinzregententheater in Munich, the Theater Pforzheim, the Bibliotheksaal Polling, the Beethoven-Haus Bonn and the Großer Saal of the Mozarteum in Salzburg. As a soloist, he performed repeatedly with the Munich Symphony Orchestra, as well as with the Bad Reichenhall Philharmonic (Mozart Week 2012), the Thessaloniki State Symphony Orchestra, the Sándor Végh Institute Orchestra, the Munich University Orchestra, the Niški Simfonijski Orkestar of Serbia, the South Bohemian Chamber Philharmonic Budweis and others. He represented all piano classes of the University of Music and Performing Arts Munich at the German Radio and he collaborated on many studio and live recordings with the Bavarian Broadcasting Company. Last year, he presented the CEUS Reproducing System of the Bösendorfer Piano Factory to the Sony Center Berlin in a live broadcast from the hangar-7 of Red Bull in Salzburg. He won important awards and prizes, such as the 1st Steinway Promotion Prize 2008 in Munich, the 1st Prize at the Mozart Prize Piano Competition 2012 of the Mozarteum University Salzburg and the 3rd Prize at the Rhodes International Piano Competition 2014. He was a scholarship holder of the University of Music and Performing Arts Munich, the Rotary Club of Munich-Martinsried and since 2008 he has been studying with a scholarship of the German National Academic Foundation. In March 2013 his debut CD with Images by Debussy and 24 Préludes by Chopin is released by Oehms Classics with great success on the most popular classical music radios.

Marta Kržič

SRB

Počela je da uči klavir u muzičkoj školi Vrhnika u Borovnici i nastavila u srednjoj muzičkoj i baletskoj školi u Ljubljani, gde je studirala klavir u klasi prof. Majde Martinc i muzički izraz kod prof. Janeza Osredkara. Diplomirala je sa najvišim ocenama na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Ljubljani u klasi prof. Tanje Zrimšek 1995. godine. Uspešno je završila poslediplomske studije u klasi prof. Acija Bertoncelja 1999. godine i usavr- šavala se kod profesora J. Kropfitscha, J. Lateinera, A. Valdme, R. Kinke. Sarađivala je sa pijanistom Benjaminom Govžeom u okviru klavirskog dua. Član je kvinteta Adams sa kojim je snimila CD i osvojila nekoliko prvih i drugih nagrada na međunarodnim takmičenjima u Pragu, Trstu i Puli. Kao pijanista učestvovala je u izdanju pet CD-ova bajki Janeza Bitenca. Sarađivala je kao solista sa duvačkim orkestrom Papirnica Vevče i snimila CD. Povremeno učestvuje u raznim kamernim ansamblima i kao korepetitor. Kao profesor klavira počela je u muzičkoj školi Vrhnika, a od 2003. godine radi na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Ljubljani. Stručni savetnik prof. Marta Kržić je šef klavirskog odseka (A, B, C) na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Ljubljani.

ENG

Marta Kržič began learning the piano at the Music School Vrhnika in Borovnica and continued studies at the Secondary Music and Ballet School in Ljubljana where she studied the piano with prof. Majda Martinc and musical phrase with prof. Janez Osredkar. She graduated with honors at the Academy of Music of the University of Ljubljana in the class of prof. Tanja Zrimšek in 1995. She successfully completed postgraduate studies with prof. Aci Bertoncelj in 1999 and furthered with Professors J. Kropfitsch, J. Lateiner, A. Valdma, R. Kinka. She collaborated with pianist Benjamin Govže as a piano duo. She is a member of the Adams’ quintet with whom they recorded a CD and won a few first and second prizes in international competitions in Prague, Trieste and Pula. As a pianist she participated in the edition of five fairy CDs of Janez Bitenc. As a soloist she has worked with The Papirnica Vevče wind orchestra and recorded a CD. Occasionally participates in various chamber ensembles and as an accompanist. As piano teacher she started at the Music School Vrhnika and since 2003 she works at the Academy of Music of the University of Ljubljana. Ekspert Adviser Marta Kržič, prof. is head of piano A, B, C division at the Academy of Music of the University of Ljubljana.

Milena Rajković

SRB

Rođena u Nišu, gde je završila  osnovnu i srednju muzičku školu  "Dr. Vojislav Vučković" u klasi profesorke Svetlane Korunović.  Visoko obrazovanje je stekla na  Fakultetu  muzičkih umetnosti u Skoplju u klasi profesorke Jasminke Čakar. Za vreme studija učestvovala na više muzičkih manifestacija u okviru promocije klase profesorke Čakar. Diplomirala 1989. Odmah po završetku studija počinje da radi kao  profesor klavira u muzičkoj školi "Dr. Vojislav Vučković"gde postiže zapažene pedagoške rezultate. Dve godine radila na Višoj muzičkoj školi u Nišu. Od 2002. radi na Fakultetu umetnosti u Nišu na predmetu klavir - uporedni predmet. U trogodišnjem mandatu radila kao šef klavirskog odseka. Juna 2011. magistrirala na Fakultetu muzičke umetnosti u Skoplju na predmetu metodika nastave klavira sa najvišom ocenom. Više puta učestvovala u radu žirija na takmičenjima mladih pijanista zajedno sa najeminentnijim pedagozima iz zemlje i inostranstva. Član prijemnih komisija za upis u srednju školu i na fakultet. Više puta sa svojim učenicima učestvovala na kursevima i seminarima - kurs Gadžijeva i Štarkmana, „Master Klas" kod Prof. Svetlane Bogino i Prof. Vladimira Ogarkova, kurs Prof. Arba Valdme, Prof. Aleksandra Serdara, Prof.Jurija Kota... U toku dosadašnjeg pedagoškog rada postigla zapažene rezultate na jugoslovenskim, srpskim i međunarodnim takmičenjima. U maju 2014. na osnovu višegodišnjeg učešća i  većeg broja osvojenih nagrada na Međunarodnom takmičenju ‘Mozart’, pozvana da održi i održala masterklas u Fraskatiju (Rim) na temu ‘Didaktička metodologija i repertoar’. Poslednjih godina se aktivno bavi i koncertnom delatnošću. Održala je veći broj koncerata u sali fakulteta umetnosti u Nišu, u sali muzičke akademije u Skoplju, sali simfonijskog orkestra u Nišu, sinagogi u Nišu...) Kao osnivač i idejni tvorac, petu godinu za redom organizuje i koordinira rad Međunarodnog studenatskog takmičenja komplementarnog klavira.

ENG

Milena Rajković was born in Niš where, as an excellent student, she finished Elementary and Secondary school "Dr. Vojislav Vučković" piano department in the class of Prof. Svetlana Korunović. She studied at Faculty of Musical Arts in Skopje, Macedonia in the class of Prof. Jasminka Čakar and successfully graduated in 1989. After graduation she started to work as a Professor of piano classes in "Dr. Vojislav Vučković" school, she excersised comprehensive pedagogical work with significant success. For two years she worked at Higher Musical school in Niš. Since 2002. she works at Faculty of Arts teaching piano - comparative discipline (theoretical Department). During a three year period she worked as a Head of Piano Department. In June 2011. at Faculty of Musical Arts in Skopje, she completed second degree of studies and became a Master of Sciences in Piano Methodic. As a jury member, together with prominent Serbian and foreign pedagogues, she participated in several young pianist's competitions. Several times she was a member of admission board on entrance exams both for secondary school and Faculty. Together with her students she took part in several courses and seminars - Course of Gadzijev and Starkman, Master class with Prof. Svetlana Bogino and Prof. Vladimir Ogarkov, Course of Arbo Valdma, Prof. Aleksandar Serdar, Prof. Jurij Kot...  During her pedagogic work she achieved outstanding results at Yugoslav, Serbian and international competitions (dozens of first, and a lot of second and third prizes). In May, 2014. based on several prizes won through the years on Mozart competition in Frascati (Rome), she was invited and had held master class ‘Didactics of methodology and repertoire’. In the last few years she is active in performing activities. She performed concerts in halls of Faculty of arts in Nis, Faculty of arts in Skopje, Symphonic orchestra in Nis, Synagogue in Nis...). As a founder and creator of International Student complementary piano competition, this year for the fifth time, she organizes and coordinates activities on that event.

Dragan Tomić

SRB

mr Dragan Tomić (1977), diplomirao na Odseku kompozicije u klasi prof. mr Vojne Nešić. Postdiplomske studije započeo u klasi prof. mr Goceta Kolarovskog na Fakultetu muzičke umetnosti u Skoplju, a završio u klasi prof. dr Dimitrija Bu- žarovskog. Usavršavao se i sarađivao sa eminentnim profesorima, mr Srđanom Jaćimovićem kompozitorom, zatim mr Gocetom Kolarovskim kompozitorom i dr Dimitrijem Bužarovskim kompozitorom, pijanistom i muzikologom. Autor je kompozicija za različite instrumentalne, vokalno-instrumentalne i vokalne ansamble. Od kompozicija za solo instrumente, kamerne i simfonijske muzike, izdvajaju se: Simfonijska poema br.1, Medijana – za soliste, kamerni hor i orkestar, Uvertira za glas i simfonijski orkestar, Zvuci - za kamerni sastav, Konstantinova fuga za gudače, Petlovi pojev - za flautu, klavir, glas i kamerni hor,Ženska svita – za ženski hor. Kyrie eleison - za mešoviti hor, Niška fantazija - za duvački orkestar i dr. Sarađuje kao korepetitor, kompozitor i aranžer sa Akademskim horom SKC-a Univerziteta u Nišu, Ženskim horom SKC-a Univerziteta u Nišu, Niškim kamernim horom, Akademskim kamernim orkestrom SKC-a Univerziteta u Nišu, Niš- kim simfonijskim orkestrom, Kamernim orkestrom Concertante Fakulteta umetnosti u Nišu. Njegova dela izvođena su na koncertima i festivalima u Srbiji, Makedoniji, Sloveniji, Bugarskoj, Grčkoj, Španiji i Rusiji, Engleskoj, Poljskoj. Bio je prodekan za nastavu u periodu oktobar 2013. - oktobar 2016. Radi kao vanredni profesor na osnovnim i master akademskim studijama Fakulteta umetnosti u Nišu na predmetima Osnove orkestracije, Vokalna literature i Poznavanje muzičkih instrumenata.

ENG

Dragan Tomić, MA (1977) graduated at Department of Composition in the class of prof. mr Vojna Nešić. He started his postgraduate studies in the class of prof. mr Goce Kolarovski at the Faculty of Music Arts in Skopje, and finished them in the class of prof. dr Dimitrije Bužarovski. He has upgraded his knowledge and cooperated with the renowned professors, prof. mr Srđan Jaćimović, composer, also prof. mr Goce Kolarovski, composer and prof. dr Dimitrije Bužarovski, composer, pianist and musicologist. He has been the author of the compositions for various instrumental, vocal-instrumental and vocal ensembles. Among his compositions for the solo instruments, chamber and symphonic music are: The Symphonic poem no.1, Medijana – for the soloists, chamber choir and orchestra, The Uverture for the voice and symphony orchestra, The Sounds –for the chamber orchestra, Constantinus’ Fuga for string musicians, Roosters’ Singing (Petlovi pojev) – for a flute, piano, vocal and the chamber choir, The Female suite – for a female choir, Kyrie eleison - for mixed choir, Niš phantasy- for wind orchestra etc. He has cooperated as the accompanist, composer and arranger with the Academic Choir of the Students’ Cultural Centre of the University of Niš, the Female Choir of Students’ Cultural Centre (SKC) of the University of Niš, Niš Chamber Choir, the Academic Chamber Orchestra of Students’ Cultural Centre (SKC), Niš Symphony Orchestra, the Chamber Orchestra Concertante of the faculty of Arts in Niš. His works have been performed at the concerts and festivals in Serbia, Macedonia, Slovenia, Bulgaria, Greece, Spain, Russia, Poland and England. During period 2006-2010 he was the Secretary of the International choral festival in Niš (IHS). He was Vice-dean for education during the period October 2012- October 2015. Currently, he works as an Associate professor at the undergraduate and master academic studies of the Faculty of Arts in Niš.

 • Pretkategorija (pdf)

  Br Kandidat Nagrada Broj poena
  2. Jovana Tričković I 95
 • I kategorija (pdf)

  Br Kandidat Nagrada Broj poena
  11. Sara Savović I1 100
  6. Nikolija Bogdanović I2 98
  5. Milica Keča I3 95
  8. Andrea Đukić II1 89
  10. Aleksandar Mitić II2 88
  4. Danka Čović II3 85
  7. Anastasija Dinić II3 85
  13. Alen Malkočević II4 80
  3. Ana Đorđević III1 75
  12. Vanja Savić III2 72.5
  9. Luka Zlatanović - -
 • II kategorija (pdf)

  Br Kandidat Nagrada Broj poena
  24. Aleksandra Šuntić I1 97,5
  14. Alja Lapuh I2 95
  26. Jelena Milosavljević I3 90
  27. Maša Đuričić I3 90
  20. Vladica Mikićević II1 86,5
  17. Nikola Petrović II2 86
  25. Dragan Maksimović II3 85
  16. Monika Murić II4 81
  18. Predrag Minčić III1 79
  19. Silvija Nešić III1 79
  15. Ana Tomić III2 77
  21. Nataša Mirković III3 73,5
  28. Vladimir Jelenković - -
 • III kategorija (pdf)

  Br Kandidat Nagrada Broj poena
 • IV kategorija (pdf)

  Br Kandidat Nagrada Broj poena
 • V kategorija (pdf)

  Br Kandidat Nagrada Broj poena
  22. Alina Kolomiets I1 98
  23. Kristina Cotič I2 94

 

Nagrada za najbolju autorsku kompoziciju - Vladica Mikićević

 

 

 

 

IV Međunarodno studentsko takmičenje komplementarnog klavira 2016.

 

20 - 22. maj 2015. godine

Koncertno - izložbeni prostor FU, Knjaževačka 2a

 

Petak/Friday 20.05.2016. 20h - Svečano otvaranje Takmičenja / The opening ceremony of the competition

Miloš Pavlović, klavir / piano

Julija Bal, klavir / piano

 

Subota 21. maj 2016. 20h - Svečani celovečernji koncert / Evening gala concert

Stevan Spalević, klavir / piano

Klavirski duo / Piano duo STEVAN NEMANJA

Takmičenje se ovim koncertom pridružilo manifestaciji NOĆ MUZEJA 2016.

 

Nedelja 22. maj 2016. 14h - Svečano zatvaranje Takmičenja / The closing ceremony of the competition

Koncert nagrađenih studenata Takmičenja

 

ŽIRI / JURY

 

Yasuyo Yano, predsednik / chairman (Muzička akademija u Lucernu, Švajcarska)

 

Marta Kržić, član / member (Muzička akademija u Ljubljani, Slovenija)

 

Miloš Pavlović, član / member (Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu, Srbija)

 

Julija Bal, član / member (Akademija umetnosti u Novom Sadu, Srbija)

 

Milena Rajković, član / member (Fakultet umetnosti u Nišu, Srbija)

 

Dragan Tomić, član / member - učešće u žiriju kod izvođenja autorskih kompozicija (Fakultet umetnosti u Nišu, Srbija)

 

 

 

 

 REZULTATI

 • I kategorija (pdf)

  Br Kandidat Nagrada Broj poena
  1. Andrea Đukić I 1 97
  6. Vanja Hartl I 2 91,6
  2. Aleksandar Mitić II 1 87,4
  4. Vanja Savić II 2 86,8
  3. Siniša Kaprica II 3 86,6
  5. Marko Šović II 4 86
 • II kategorija (pdf)

  Br Kandidat Nagrada Broj poena
  8. Alja Lapuh I 1 99,25
  7. Martina Proleta I 2 96,2
  10. Jovana Stojić I 3 95,6
  14. Milana Bjelogrlić I 4 93,75
  11. Nataša Mirković II 1 88,6
  16. Ana Tomić II 2 88,2
  15. Stefan Veljković II 3 88
  13. Nikola Petrović II 4 87,4
  12. Predrag Minčić II 5 86,4
 • III kategorija (pdf)

  Br Kandidat Nagrada Broj poena
  17. Aleksandra Šuntić I 1 97,75
  19. Dragan Maksimović I 2 90,6
  18. Jovana Živković II 1 88,5
 • IV kategorija (pdf)

  Br Kandidat Nagrada Broj poena
  20. Mojca Lavrenčić I 1 99,25
  24. Jovana Minić I 2 93
  26. Aleksa Stanković I 3 91,4
  25. Dragi Filipović II 1 84,4
  27. Aleksandar Orlović II 2 84
  23. Bojana Milošević II 3 82,8
  22. Milica Jovanović II 4 82,6
  21. Jovana Janković III 79,75
 • IV kategorija (pdf)

  Br Kandidat Nagrada Broj poena
 • V kategorija (pdf)

  Br Kandidat Nagrada Broj poena
  22. Alina Kolomiets I1 98
  23. Kristina Cotič I2 94

 

 

 

III Međunarodno studentsko takmičenje komplementarnog klavira 2015.

 

29 - 31. maj 2015. godine

Koncertno - izložbeni prostor FU, Knjaževačka 2a

29.05.2015. 19h - Svečano otvaranje takmičenja / The opening ceremony of the competition

BRANKA PARLIĆ, klavir/piano

JORDI CAMELL, klavir/piano

31.05.2015. 19h - Svečano zatvaranje takmičenja / The closing ceremony of the competition

STEVAN SPALEVIĆ, klavir/piano

MILENA MOLLOVA, klavir/piano

 

 

ŽIRI / JURY

 

Milena Mollova, predsednik žirija (Državna muzička akademija, Sofija)

Jordi Camell, član (Catalan Music University Escola Superior de Música de Catalunya - ESMUC)

Branka Parlić, član (Akademija umetnosti Novi Sad)

Milena Rajković, član (Fakultet umetnosti u Nišu)

Stevan Spalević, član (Fakultet umetnosti u Nišu)

Dragan Tomić, član (Fakultet umetnosti u Nišu)

 

Brošura III Međunarodnog takmičenja komplementarnog klavira

 

 REZULTATI

 

 • I kategorija (pdf)

   

  Kandidat Nagrada Broj poena
  13. JOVANA STOJIĆ I 98
  15. MILOŠ JEROTIĆ I 98
  3. MARIJA ILIJĆ I 95
  2. DIMITRIJE BELJANSKI II 88
  7. STEFAN VELJKOVIĆ II 88
  5. DUŠAN CURAKOVIĆ III 75
  1. ALEKSANDRA PLETIKOSIĆ III 75
  8. MLADEN MLADENOVIĆ III 75
  9. NIKOLA PETROVIĆ III 75
  4. PREDRAG MINČIĆ Pohvala -
  6. BOBA STANKOVIĆ Pohvala -
  10. ANA TOMIĆ Pohvala -
  11. NATAŠA MIRKOVIĆ Pohvala -
  14. IGOR ANDRIĆ Pohvala -
  17. JELENA DEJANOVIĆ Pohvala -
  12. NATAŠA JOVANOVIĆ / /
  16. MILANA BJELOGRLIĆ / /
 • II kategorija (pdf)

   

  Kandidat Nagrada Broj poena
  18. ALEKSANDRA ŠUNTIĆ I 100
  24. MILENA DAMNJANOVIĆ I 99
  22. DAMJAN JOVIČIN I 98
  19. VLADICA MIKIĆEVIĆ II 85
  21. DRAGAN MAKSIMOVIĆ II 80
  20. JOVANA ZLATANOVIĆ III 77
  23. DUŠAN SIMIĆ III 73
  39. NIKOLA PAVLOVIĆ III 70
 • III kategorija (pdf)

   

  Kandidat Nagrada Broj poena
  34. DAJANA GOFMAN I 95
  31. ALEKSANDAR ORLOVIĆ I 90
  33. SENKA RAJŠIĆ II 88
  30. JOVANA MINIĆ II 88
  26. EMINA TIKVICKI II 83
  28. JOVANA ŽIVKOVIĆ III 79
  32. ALEKSA STANKOVIĆ III 77
  25. AGNEŠ GENCE III 70
  27. TAMARA KNEŽEVIĆ III 70
  29. MILICA JOVANOVIĆ III 70
 • IV kategorija (pdf)

   

  Kandidat Nagrada Broj poena
  36. MILICA PEŠIĆ I 95
  37. MILICA ČEPERKOVIĆ I 93
  35. MAJA MITROVIĆ III 78
  38. MILENA ŽIVKOVIĆ III 72
 • Autorsko delo (pdf)

   

  Kandidat Nagrada
  22. DAMJAN JOVIČIN I
  27. TAMARA KNEŽEVIĆ II
  14. IGOR ANDRIĆ III
  19. VLADICA MIKIĆEVIĆ III
 • V kategorija (pdf)

  Br Kandidat Nagrada Broj poena
  22. Alina Kolomiets I1 98
  23. Kristina Cotič I2 94

 

II Međunarodno studentsko takmičenje komplementarnog klavira 2014.

 

23 - 25. maj 2014. godine

Koncertno - izložbeni prostor FU, Knjaževačka 2a

25. maj 2014. - Svečano zatvaranje takmičenja - Milena Mollova, klavir

 

 

TAKMIČARSKI ŽIRI:

Milena Mollova, predsednik / chairman (Državna muzička akademija, Sofija)

Vladimir Valjarević, član / member (Mannes College, The New School for Music, New York)

Zoran Pehčevski, član / member (Fakultet muzičke umetnosti, Skoplje)

Milena Rajković, član / member (Fakultet umetnosti u Nišu)

Dragan Tomić, član / member - učešće u žiriju kod izvođenja autorskih kompozicija (Fakultet umetnosti u Nišu)

 

 

Brošura II Međunarodnog takmičenja komplementarnog klavira

 

 

REZULTATI:

I kategorija / category

II kategorija / category

III kategorija / category

IV kategorija / category

LAUREAT - Dragan Maksimović

Nagrada za najbolje autorsko delo - Jug Marković

 

 

I Međunarodno studentsko takmičenje komplementarnog klavira 2013.

 

25 - 26. maj 2013. godine.

Koncertno - izložbeni prostor FU, Knjaževačka 2a

24. maj 2013. - Svečano otvaranje takmičenja - Koncert Stevana Spalevića Veče Betovena

 

TAKMIČARSKI ŽIRI:

Todor Svetiev, predsednik (Fakultet za muzčku umetnost Skopje, Makedonija)

Miloš Mihajlović, član (Fakultet muzičke umetnosti, Beograd)

Milena Rajković, član (Fakultet umetnosti u Nišu)

Dragan Tomić, član - učešće u žiriju kod izvođenja autorskih kompozicija (Fakultet umetnosti u Nišu)

 

Brošura I Međunarodnog takmičenja komplementarnog klavira

 

REZULTATI:

I kategorija

II kategorija

III kategorija

IV kategorija

Laureat - Jovana Minić (I kategorija, Fakultet umetnosti Niš; Klasa Slobodanka Pajić)

Nagrada za najbolje autorsko delo - Marijana Janevska - "Violet Vision" ( I kategorija, Fakultet muzičke umetnosti, Skoplje; Klasa Kristina Svetieva)

Specijalna nagrada za najbolje izvedeno delo - Matej Nikoljski - S. Rahmanjinov: Fantazijski komadi op. 3 br. 4 Polichinelle ( I kategorija, Fakultet muzičke umetnosti, Skoplje; Klasa Jovan Karovski)