Go to Top

Muzičko nasleđe, savremeno stvaralaštvo i obrazovanje ukusa

Projekt ima za cilj da u interdiscipoinarnome pristupu i na metodološki pouzdan način evidentira činjenice o muzičkom nasleđu, savremenom muzičkom stvaralaštvu i obrazovanju muzičkoga ukusa u jugoisitočnoj Srbiji i susednim oblastima, da prikupljene činjenice klasifikuje, analizira, objasni i interpretira, i tako konstituiše naučno zasnovan korpus saznanja o predmetu istraživačkoga projekta.

Projekt je zamišljen kao višegodišnji, i biće realizovan kroz rad u okviru tri potprojekta:

  •      - Muzičko nasleđe jugositočne Srbije i susednih oblasti
  •      - Savremeno muzičko stvaralaštvo u jugoistočnoj Srbiji i susednim oblastima
  •      - Nastava muzike, muzičkog vaspitanje i obrazovanje muzičkog ukusa u jugositočnoj Srbiji i susednim oblastima

Organizatori projekta:
Fakultet umetnosti u Nišu
Centar za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Nišu

Odluka o prihvatanju predloga i odobravanju rada na projektu FU u Nišu
Odluka o prihvatanju predloga i odobravanju rada na projektu Centra SANU