Go to Top

Opremanje i prezentacija posebnog fonda Biblioteke Fakulteta umetnosti u Nišu

Projekat je zasnovan na bibliotečkoj celini posebnog fonda koju čini dokumentaciona i notna građa horskih partitura izvedenih na Horskim svečanostima u Nišu u periodu od osnivanja 1966. do 2009. godine. Prikupljena građa prati dokumentacionu građu o osnivanju Međunarodnih horskih svečanosti u Nišu, ali i notnu građu tj. horske partiture koje su izvedene u tom periodu. Sva građa koja je prikupljena je digitalizovana i pripremljena za dalju stručnu obradu. Sama prezentacija korisnicima omogućena je nabavkom savremene hardverske opreme ELO-Touch monitora, a u cilju korišćenja za stručna, umetnička i naučna istraživanja. Tako je formirana posebna Digitalna biblioteka Fakulteta umetnosti prezentovana na sajtu Fakulteta a izdata je i monografija Horske svečanosti: biblioteka celina Fakulteta umetnosti u Nišu. Projekat je 2016. godine podržan od strane Ministarstva kulture i informisanja.